Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse Kommunfullmäktige 20 oktober

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk den 20 oktober kl. 18:30.

Ärendelista:

1 Godkännande av ärendelista

2 Val av justerare

3 Information revisorerna

4 Meddelande kommunfullmäktige

5 Delårsbokslut 2016

6 Investering Hiss Torups skola

7 Tilläggsanslag Löneavtal 2016

8 Begäran om tilläggsanslag - Arbets- och näringslivsnämnden

9 Begäran om tilläggsanslag - Omsorgsnämnden

10 Begäran om tilläggsanslag - Omsorgsnämnden

11 Begäran om tilläggsanslag för förskoleplatser - Barn- och ungdomsnämnden

12 Medel för exploatering av industrimark

13 Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018

14 Riktlinjer för intern klimatkompensation

15 Sammanträdestider 2017

16 Annonsering kommunfullmäktige 2017

17 Motionssvar införande av syskonförtur på förskolan

18 Motionssvar Utbyggnad av solenergi

19 Motionssvar Religiös specialkost i kommunal verksamhet

20 Motionssvar Attraktivt boende i Torup

21 Inkomna motioner

22 Svar på interpellation till omsorgsnämndens ordförande ang. extra pengar till bemanning inom äldreomsorgen

23 Svar på interpellation ang IS-sympatisörer

24 Svar på enkel fråga om gifta barn i kommunen

25 Avsägelser

26 Fyllnadsval

27 Nya ärenden

28 Övriga ärenden


Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida och på kommunkontoret.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


Micael Arnström                            Susanne Ohlsson
Ordförande                                     Kommunsekreterare

Kontakt