Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 1 september

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, torsdag den 1 september klockan 18:30.

KF – Kallelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Upprop av ledamöter
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Meddelanden
 5. Information från revisorerna
 6. Slutredovisning – Örnaskolans kök
 7. Omsättning av befintligt lån
 8. Medfinansiering av infrastruktursatsning i Kinnared
 9. Revidering av reglemente – kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden
 10. Detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) – antagande av detaljplanen
 11. Detaljplan för Linnås 1:9 m.fl. (Landeryds skola) – antagande av detaljplanen
 12. Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande microplaster
 13. Inkomna interpellationer
 14. Inkomna motioner
 15. Avsägelser
 16. Fyllnadsval
 17. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Sammanträdet kommer att webbsändas via hylte.se.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Sundius
Sekreterare

Kontakt