Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 16 juni

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, torsdag den 16 juni klockan 18:30.

KF – Kallelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Upprop av ledamöter
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Meddelanden
 5. Information från revisorerna
 6. Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun
 7. Beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021
 8. Gatubelysningspolicy för Hylte kommun
 9. Taxa för laddning av elbilar inom Hylte kommuns regi
 10. Taxa för länsfärdtjänst
 11. Ny zonstruktur för den särskilda kollektivtrafiken
 12. Hälso- och friskvårdspolicy Hylte kommun
 13. Taxa för måltider vid dagcentraler m.m.
 14. Flytt av ansvar för POSOM
 15. Införande av visselblåsarfunktion
 16. Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
 17. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
 18. Val av huvudman till Södra Hestra Sparbank – Fyllnadsval 2022–2024
 19. Svar på motion angående samordnad varudistribution
 20. Svar på motion angående skolgård för grundsärskoleelever på Kråkbergsskolan
 21. Svar på motion angående svenska som språk i Hylte kommuns skolor
 22. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående målbilden med Forum
 23. Inkomna interpellationer
 24. Inkomna motioner
 25. Avsägelser
 26. Fyllnadsval
 27. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Sammanträdet kommer att webbsändas via hylte.se.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Sundius
Sekreterare

Kontakt