Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-03-04

Kungörelse kommunfullmäktige 14 mars 2019

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 14 mars kl. 18.30.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelande
 4. Information revisorerna
 5. Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg Torup
 6. Antagande av Kulturmiljöprogram
 7. Biblioteksplan 2019-2022
 8. Revidering av ersättningsreglemente
 9. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 10. Revidering av kommunstyrelsens reglementen - Tillväxtutskott
 11. Revidering styrmodell
 12. Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 – Hylte kommun – Justering kapitalkostnader
 13. Svar på motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
 14. Svar på motion om integrationsplikt Hylte kommun
 15. Svar på motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och möjlighet till företagsabonnemang
 16. Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande angående statsbidrag skolverket – Bordlagt ärende
 17. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
 18. Avsägelser
 19. Fyllnadsval
 20. Inkomna motioner
 21. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Micael Arnström
Ordförande

Kerstin Thörner
Kommunsekreterare

Kontakt