Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 10 december 2020

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Norra Industrigatan 1, Hyltebruk torsdagen den 10 december kl. 14:00.

Kallelse - KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information Revisorerna
 5. Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021–2024 Hylte kommun
 6. Återredovisning motioner
 7. Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
 8. Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader
 9. Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående sammanslagningen av IT-resurser
 10. Svar på motion angående att häva övertids- och anställningsstoppet
 11. Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2020
 12. Kapitalinsats till Kommuninvest
 13. Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserven (RUR)
 14. Redovisning av partistöd 2019
 15. Avräkning barn- och elevantal 2020
 16. Begäran om tilläggsanslag – ekonomiskt bistånd
 17. Nyckeltal för Hylte kommun
 18. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingsplan för minderåriga som riskerar giftemål
 19. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens bilar
 20. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk undersökning av Forum
 21. Inkomna motioner
 22. Avsägelser
 23. Fyllnadsval
 24. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Sammanträdet kan följas via webbsändning på kommunens webbplats hylte.se/webbsändning

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt