Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag den 9 mars kl. 18.30, på Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information Revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Ombudgetering investeringar 2016
 6. Prioriteringar investeringar 2018-2020
 7. Revidering Miljöpolicy Hylte kommun
 8. Riktlinjer för kurser, konferenser och representation
 9. Motionssvar kameraövervakning på offentlig plats och privat plats
 10. Motionssvar om gode man och förvaltare och kommunens ansvar i det som kommunen har som skyldighet att sköta och bevaka
 11. Motionssvar Hylte Kommun ska erbjuda heltidsarbete
 12. Motionssvar angående invandringen
 13. Inkomna motioner
 14. Interpellationssvar nyanlända som anvisas till Hylte kommun enligt kommuntalet 2017
 15. Avsägelser
 16. Fyllnadsval
 17. Nya ärenden
 18. Övriga ärenden


Handlingarna finns tillgängligt digitalt eller att hämta på kommunledningskontoret.

Micael Arnström, ordförande

Susanne Ohlsson, kommunsekreterare


Kontakt