Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk tisdagen den 18 juni kl. 13.00.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information revisorerna
 5. Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder - allmän debatt
 6. Beslut om ansvarsfrihet – kommunstyrelsen
 7. Beslut om ansvarsfrihet – valnämnden
 8. Beslut om ansvarsfrihet – nämnden för överförmyndare i samverkan
 9. Beslut om ansvarsfrihet – barn- och ungdomsnämnden
 10. Beslut om ansvarsfrihet – samhällsbyggnadsnämnden
 11. Beslut om ansvarsfrihet– omsorgsnämnden
 12. Beslut om ansvarsfrihet – tillsynsnämnden
 13. Beslut om ansvarsfrihet – arbets- och näringslivsnämnden
 14. Beslut om ansvarsfrihet – bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 15. Beslut om revisionsberättelse
 16. Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland
 17. Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun
 18. Ombudgeteringar Hylte kommun
 19. Svar på motion angående medborgarförslag
 20. Svar på motion angående avtal moduler
 21. Svar på motion om hjärtstartare
 22. Svar på motion angående kameraövervakning inom skolområden
 23. Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun
 24. Återredovisning motioner
 25. Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 26. Begäran om medel fritidskort
 27. Begäran om medel färdtjänst
 28. Begäran om medel vinterväghållning
 29. Taxor Forum
 30. Revidering av miljötaxa - bilaga 4 Tobak, strålskydd, läkemedel
 31. Revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll
 32. Avyttrande av aktier i IUC Halland
 33. Val av ombud Inera
 34. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skrivelser och brev ställda till politiker
 35. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Utlämning av handlingar
 36. Avsägelser
 37. Fyllnadsval
 38. Inkomna motioner
 39. Övriga ärenden

 

Handlingarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

 

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
kommunsekreterareKontakt