Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfulllmäktige 19 november

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk den 19 november kl. 18:00.

Ärendelista:

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Meddelanden
 5. Justering taxa för nodhus
 6. Mål- och resursplan MRP 2016-2018 -Justering
 7. Styrmodell för Hylte kommun
 8. Investeringsmedel till samhällsbyggnadsnämnden för iordningställande av vägar och belysning
 9. Bidragsnormer föreningar
 10. Beslut om permanent antagningsstopp för traineeprogrammet och Vildmarksgymnasiet
 11. Friare val av hjälpmedel
 12. Utvärdering av förvaltningsavtal Hyltebostäder
 13. Sammanträdestider 2016
 14. Annonsering kommunfullmäktige 2016
 15. Interpellation - Integration
 16. Interpellation ang. drift och upphandling av skolskjutsar till Hallandstrafiken
 17. Interpellation ang modulhus på Örnaskolan.
 18. Motionssvar om att dagcentralerna ska hållas öppna även på helgerna
 19. Inkomna motioner
 20. Val av nämndemän 2016-2019
 21. Avsägelser
 22. Fyllnadsval
 23. Nya ärenden
 24. Övriga ärenden


Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret och på kommunens hemsida.


Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


Micael Arnström                                     Susanne Ohlsson
Ordförande                                             Kommunsekreterare

Kontakt