Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kommunfullmäktige 30 augusti 2018

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 30 augusti kl. 18.30.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information Revisorerna
 4. Information Hyltenämnden – unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa
 5. Meddelanden
 6. Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 7. Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trygg och effektiv utskrivning
 8. Arbetsmiljöuppgiftsfördelning
 9. Svar på motion Mer frukt åt folket
 10. Inkomna motioner
 11. Avsägelser
 12. Fyllnadsval
 13. Nya ärenden
 14. Övriga ärenden


Handlingarna finns tillgängliga i kontaktcenter och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Hyltenämnden är inbjudna till kommunfullmäktiges sammanträde för att informera om unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa i Hylte kommun.

 

Micael Arnström                            Kerstin Thörner

Ordförande                                    Kommunsekreterare

Kontakt