Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunen granskar - Går det att påverka höga vattenflöden?

Höga vattenflöden och översvämningar längs flera sjöar och vattendrag i Hylte kommun är en återkommande problematik. Frågan är om det går att påverka? Hylte kommun har gjort en första bedömning av händelseförloppet i syfte att försöka hitta åtgärder för att minska konsekvenserna av höga vattenflöden.

Under februarimånad 2020 drabbades stora områden i Hylte kommun och Halland hårt av höga flöden och översvämningar i sjöar och vattendrag. I Hylte kommun drabbades många fastighetsägare, med både permanent boende och fritidshus av omfattande översvämningar. Flertalet av dem med fastigheter runt Färgensjöarna, längs Nissan och Österån i Landeryd. Kommunens reningsverk och pumpstationer drabbades av baktryck vilket orsakade översvämningar i närliggande fastigheters källare.

Viktig samverkan

Under några intensiva dagar arbetade Hylte räddningstjänst och personal från samhällsbyggnadskontoret hårt för att bistå fastighetsägare i byggandet av skyddsvallar och tömning av källare. Under två veckors tid genomfördes även ett omfattande kommunikationsarbete och samverkan med Länsstyrelsen Halland, SMHI, Statkraft och Stora Enso för att minimera skadorna och hålla berörda fastighetsägare och allmänhet uppdaterade av det förväntade väderläget, resurser och lämpliga förebyggande åtgärder.

Mätning av vattenlinje

Samhällsbyggnadskontoret genomförde även en mätning av vattenlinjen för att klargöra omfattningen av översvämningen för framtiden. Höjdkoordinaterna visade att vattennivåerna i exempelvis Bexet, vid Mellan Färgen, låg ungefär 120 centimeter högre än normal vattennivå. Vattenlinjekartering skickades till Länsstyrelsen i Halland för vidare utredning då den ligger endast 30 centimeter under MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) beräknade 100-årsflödeskartering.

– 100-årsflödeskartering anger förväntad översvämningsnivå vart 100:e år. Vi ser att dessa översvämningar i Färgensjöarna inträffar betydligt oftare än så. Siffrorna kommer även att ligga som grund för bygglov och framtida fysisk planering i de utsatta områdena, säger Siv Modée, plan- och byggchef.

Flaskhals i Färgaryd

Efter de omfattande översvämningarna i februari 2020 kallade dåvarande kommunchef Per Borg till ett samrådsmöte med representanter för Hylte kommun, Länsstyrelsen Halland, Stora Enso och Statkraft för att klargöra hur respektive aktör arbetar vid höga vattenflöden och vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga framtida översvämningar. Gruppen försökte även peka ut kända problemområden i regleringen av sjöar och vattendrag. Ett av dem är regleringen av Färgensjöarna via dammluckorna i Färgaryd.

– Där ser vi flera problem. Ett är att möjligheten att släppa på mer vatten är begränsad. Luckorna var fullt öppna i 14 dagar innan översvämningen av Färgensjöarna. Ytterligare ett problem är att träd och ris som följer med vid en översvämning täpper till vid regleringsdammens luckor och skapar en flaskhals. Under översvämningarna i februari var personal från Stora Enso på plats varje dag för att lyfta bort stockar med kranbil, berättar Diana Körner Hansson, säkerhetssamordnare för Hylte kommun.

Mottryck i Nissan skapar hög nivå i Färgensjöarna
En första bedömning visar även att en naturlig fördröjning i Färgensjöarna gör att vattnet inte kan sjunka undan snabbt. Vid en översvämning är det lätt att tänka att den bästa lösningen är att öka utflödet från Färgensjöarna via utloppet till Nissan. Detta försvåras dock av mottrycket i Nissan. Ett ökat flöde från de norra delarna av Nissan skapar ett starkt mottryck som gör att det naturliga utflödet från Färgensjöarna stoppas upp, vattnet från Nissan rinner in i Färgensjöarna istället för tvärtom.

Tord Wahlström, avdelningschef för energi och miljö på Stora Enso berättar att när nivåerna i Färgensjöarna stiger och vattenflöden ökar öppnas luckorna mer och mer tills alla är fullt öppna, detta för att följa vattendomarna. Att ta bort regleringen vid Färgaryd helt tros inte ge önskat resultat på grund av mottrycket och för att det skulle skapa problematik i sjön Stora Färgen.

– Om man skulle ta bort regleringen i Färgaryd helt skulle den norra delen av de tre Färgensjöarna riskera att förvandlas till en kanal, då sjön Stora Färgen är väldigt grund och sjön Södra Färgen är djup, säger Tord Wahlström;
– I kringliggande sjöar har nivåerna inte ökat i samma omfattning som i Färgen men där finns inte mycket utrymme för att dämma över gällande vattendomsnivå.

Under arbetets gång gjordes en bedömning av Stora Enso att en minskning av utflödet med 5-10 kubikmeter per sekund från kringliggande sjöar endast skulle ge ett kortsiktigt resultat i kanske 12 timmar, vilket inte skulle ge någon effekt för drabbade hushåll längs Färgensjöarna.

Förebyggande arbete igång
Diana Körner Hansson berättar att det är önskvärt att kunna förutse ökade vattennivåer i ett tidigt skede, man vill även se över möjligheten att optimera flödena för framtiden. I det arbetet krävs det samverkan mellan berörda företag, kommuner, länsstyrelsen och naturvårdsverket. Att exempelvis ändra vattendom är en lång och omfattande process, inget som kan påverka flödena här och nu.

– Vid stora regnmängder över stora geografiska ytor påverkas flera biflöden. Det gör att flera kommuner är i samma situation och har behov av minskade flöden, samtidigt som vi måste ta hänsyn till varandras situation och behov. Vi inledde ett uppföljningsarbete i mars med ett samrådsmöte men fick ställa det fortsatta arbetet åt sidan när pandemin drog igång. I november hade vi ett uppföljande möte och kommer nu att fortsätta arbeta för att förbereda organisationen och kommuninvånarna så långt det är möjligt om skulle får ett liknande scenario som i vintras, säger Diana Körner Hansson.

Kontakt