Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-03-01

Information om budgetarbetet inom skola och förskola

Arbetet med att få en budget i balans inom barn- och ungdomskontoret skapar av naturliga skäl reaktioner i samhället. Delar av informationen i media och på sociala medier är dessvärre missvisande, ibland till och med direkt felaktig. För att motverka spekulationer har barn och ungdomskontoret skickat ut ett informationsbrev till vårdnadshavare och målsmän inom förskolan och skolan i Hylte kommun. Informationen läggs även ut här på hylte.se

Ingen besparing på skolpengen

I tisdags eftermiddag, 26 februari, fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att barn- och ungdomskontorets verksamheter ska minska sina kostnader med 39 miljoner till och med utgången av 2020. Det är de extra kostnader skolor och förskolor fick när man utökade verksamheten som nu ska minskas eftersom antalet barn och elever minskar. Man gör inte besparingar på den elev- och barnpeng som varje skola får baserat på antalet elever.

Ledamöterna i nämnden valde att inte peka ut exakt hur verksamheterna ska dra ned på sina kostnader utan att låta respektive skola och förskola avgöra utifrån enhetens möjligheter och behov. Anledningen är att nämnden anser att varje chef känner sin verksamhet bäst och därmed även är bäst lämpad att se vilka förändringar som är möjliga att göra. Enheterna har sedan förra hösten arbetat med att ta fram handlingsplaner för att anpassa sina verksamheter till sin budgetram. Dessa handlingsplaner kommer att ligga till grund för de åtgärder som görs.

Missvisande om extern rapport

Radio Halland har på sin webbsida lyft fram den ekonomiska rapporten som gjordes av företaget E & Y som ett förslag till besparingar. Rapporten, som beställdes av kommunstyrelsen, är ett förslag från en extern part om möjliga besparingsåtgärder. Barn- och ungdomsnämnden har inte valt att följa deras besparingsförslag. Rapporten är ett underlag liksom mycket annat som arbetats fram under hösten och vintern. Det finns inget beslut på att specifika personalgrupper ska plockas bort.

De senaste åren har personalstyrkan ökat med 200 personer för att möta det ökade barn- och elevantalet under åren 2014-2018. En viss personalminskning kommer därmed med all sannolikhet att ske med anledning av att elevantalet nu minskar på flertalet av skolorna och att verksamheterna behöver anpassa sin budget. Nämnden har i sitt beslut sagt att skulle någon enhet föreslå en avveckling av hela verksamheter eller hela personalgrupper ska dessa först godkännas av barn- och ungdomsnämnden. Samtliga besparingsåtgärder ska även följas upp vid varje nämndsmöte.

Utökad budgetram under 2019

Tisdagens beslut innebär att nämnden begär att kommunfullmäktige utökar nämndens ram med totalt 33,5 miljoner under 2019 för att täcka de åtgärder som får effekt först 2020. Nämnden beslöt även att flytta verksamheten i Unnaryd för SFI, vuxenutbildning och gymnasieutbildningen IM och samlokalisera dessa verksamheter på Kompetenscentrum i Hyltebruk. Budgeten beslutas 18 juni i kommunfullmäktige. Arbetet med att färdigställa och arbeta efter framtagna handlingsplaner fortsätter som tidigare.

Kontakt