Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2021-09-09

Fortsatt goda resultat för Hylte kommuns niondeklassare

Skolresultaten för kommunens niondeklassare fortsätter att stiga. Senaste mätningen av det genomsnittliga meritvärdet visar en höjning de senaste tre åren från 199 poäng till 216 poäng. Även antalet elever med icke godkända betyg minskar.

Enligt lag ska alla kommuner genomföra mätningar av elevernas skolresultat och rapportera in till Skolverket. Det man mäter är lite olika saker. Ett av dem är meritvärde, det vill säga summan av varje elevs 17 bästa betyg. Med hjälp av den kan man bland annat utläsa om de elever som exempelvis slutade sjätte klass lyckades att fortsätta höja sig under de kommande tre åren på högstadiet. Man tittar även på kunskapskraven, det vill säga huruvida eleverna når godkända betyg i alla ämnen och man tittar även på gymnasiebehörigheten, det vill säga om eleven efter högstadiet är klar att gå direkt vidare till gymnasiestudier.

Positiv trend

De mätningar som görs ligger som grund för skolverkets nationella arbete att skapa en likvärdig skola. Statistiken används även lokalt i kommunen för att klargöra vilka områden som behöver prioriteras i skolornas utvecklingsarbete. I juni i år kom de första siffrorna och de visar att kommunens niondeklassare fortsätter att höja sina skolresultat. Den positiva trenden är tydlig från 2016 och framåt.
– Det är positivt att meritvärdet höjts under flera år, det gör att vi kan se att det är en trend och inte tillfälliga förbättringar på grund av att vi ha en stark elevgrupp just de åren. Vi vill se en stadig uppgång i alla grafer för att känna att vi når dit vi vill, säger kvalitetsstrateg Martin Boberg på barn- och ungdomskontoret.

Grafen för antalet elever som når godkända betyg i alla ämnen 2021 visar också ett positivt resultat även om den trenden varierat från år till år. Enligt senaste mätningen har 68 procent av eleverna nått godkända betyg i samtliga ämnen. Antalet behöriga niondeklassare för gymnasiet ökar också. År 2018 var 76,8 procent av eleverna behöriga för ett yrkesförberedande program, år 2021 är antalet behöriga elever 82,7 procent.

Gott resultat

I bedömningen av de resultat som rapporteras in till skolverket tittar man även på socioekonomiska förklaringar till elevernas resultat, såsom antalet pojkar och flickor, föräldrarnas utbildningsnivå och antalet elever med annat modersmål. Sett till de socioekonomiska faktorerna har eleverna under 2020/2021 presterat över förväntan.
– Vi har en liten överprestation både i meritvärde och i andelen elever som når kunskapsmålen. Det innebär att vi har nått längre än vad vi förväntats att göra. Det är ju bra! Men vi vill som sagt lyckas ännu bättre. Ett problem som vi ser, som gäller även andra skolor nationellt, är att gapet mellan pojkars och flickors resultat är för stort. Den behöver vi komma åt, säger Martin Boberg.

Fortsatt utvecklingsarbete

Under våren gör samtliga skolor i kommunen en analys av året om gått, en nulägesbild. Betyg, resultat från elevernas individuella planer, utvecklingssamtal med mera vävs samman till en rapport som lämnas in till barn- och ungdomskontoret centralt. Under hösten startar ett gemensamt arbete på respektive skolenhet i en kvalitetsdialog där skolchefen Ulf Nilsson och kvalitetsstrateg Martin Boberg besöker varje förskolas respektive skolas rektor och utvecklingsgrupp för att analysera resultaten och för att tydliggöra behovet av eventuella åtgärder. Arbetet mynnar ut i utvecklingsplan med prioriterade områden där man tydliggör behovet av insatser. Resultaten presenteras även för barn- och ungdomsnämnden. Det genomförs även månadsvisa avstämningar, betygsdialoger, med rektorerna för årskurserna 6-9.
– Det systematiska kvalitetsarbetet är långsiktigt, det tar aldrig slut. Målet är att skapa en förskola och skola i Hylte kommun som kännetecknas av hög kvalité och utveckling där varje barn och elev får möjligheten att lyckas i en likvärdig utbildning i hela kommunen, säger skolchefen Ulf Nilsson.

Kontakt