Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Årsredovisningen för 2021 godkänd med mindre ändring – Sammanfattning av kommunfullmäktige 5 maj 2022

Under torsdagens sammanträde i Forum fattade kommunfullmäktige beslut om bland annat godkännande av årsredovisningen för 2021, ansvarsfrihet för nämnder och styrelser, organisationsöversyn inför nästa mandatperiod samt arvoden till röstmottagare och rösträknare inför höstens val. Dessutom uppvaktades lokala idrottare.

Mötet inleddes med att kommunchef Emma Gröndahl informerade om arbetet med den pågående medborgarenkäten och det arbete med en tillväxt- och utvecklingsstrategi för kommunen som enkäten sedan ska ligga till grund för.

Allmänheten fick under mötet möjlighet att ställa frågor gällande årsredovisningen, en möjlighet som också utnyttjades av en person ur allmänheten. Årsredovisningen debatterades sedan i fullmäktige under knappt en och en halv timme. Kommunfullmäktige beslutade sedan att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna årsredovisning för 2021 samt att avsätta 8,1 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven. Dock beslutades om en mindre textändring i ett stycke som rörde omsorgsnämndens verksamhet.

Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter – organisationsöversynen återremitterades

Revisorerna hade inför mötet tillstyrkt att fullmäktige skulle bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ, något fullmäktige även beslutade om. Ärendet gällande organisationsöversyn inför ny mandatperiod, där arvoden till de politiska företrädarna ingick, återremitterades efter en längre debatt.

Kommunfullmäktige beslutade att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen för snörasskydd på ridhuset i Rydöbruk, samt att tillstyrka Stiftelsen Hyltebostäders utökade investeringsbudget för korttidsboendet Bäckgatan. Revidering av riktlinjer för upphandling och inköp beslutades enligt kommunstyrelsens förslag, precis som beslutade om arvode till röstmottagare och rösträknare inför höstens val.

Dessutom uppmärksammades idrottare och företrädare för Hylte Sportskyttar och Unnaryds Pistolskytteklubb av kommunfullmäktige. Idrottarna tilldelades var sin glassvamp och respektive förening fick 10 000 kronor.

Du hittar alla handlingar inför mötet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt