Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från fullmäktige 2/10

Innan mötets början uppvaktades Hylte/Halmstad Volleys damlag, Dragkamparna i Unnaryd och Hylte Sportskyttars Jesper Nyberg för sina idrottsliga framgångar.

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 6/10.

Uppföljning och redovisning 2014 Hylte kommun - Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2
Hylte kommuns resultat efter sex månaders utfall 2014 uppgår till 1,1 mkr, vilket jämfört med samma period 2013 är en förbättring med 4,5 mkr. Det prognostiserade resultatet för hela 2014 är 8,1 mkr vilket även det är en förbättring jämfört med bokslutet 2013 där resultatet uppgick till 2,5 mkr. Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för 2014 och beslutar att barn- och ungdomsnämndens ram ska utökas med 2 500 000 kr för gymnasieverksamheten.

E-strategi Hylte kommun
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till e-strategi för Hylte kommun som beskriver hur kommunen ska arbeta med e-förvaltning. Utgångspunkten för e-strategin är medborgare och företagare. Det är deras behov, intressen och möjligheter som ska styra utvecklingen. Kommunfullmäktige antar förslag till e-strategi för Hylte kommun. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för e-strategin.

Framtidens hemsjukvård i Halland
En överenskommelse om hemsjukvården i Halland har framarbetats och ska gälla från den 1 januari 2015, samtliga fullmäktigeförsamlingar ska fatta beslut om överenskommelsen under hösten 2014. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare diskussion om nämndens reglemente.

Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun
Kommunfullmäktige beslutar om reviderade bidragsnormer. Övergångsregler för förändringen är att den genomförs stegvis under en period på tre år, med 50 % enligt den nya fördelningsmodellen första året, 75 % andra året och 100 % tredje året. Förändringen ska påbörjas 1 jan 2015. En tillgänglighetsanpassning ska beaktas vid renovering.

Text

Kontakt