Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-06-18

Sammanfattning från fullmäktige18/6

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 26 juni.

Begäran om tilläggsanslag för grundskolan och för skollokaler
Fullmäktige beslutar att ge barn- och ungdomsnämnden ett tilläggsanslag på 1 600 000 kr för Örnaskolans högstadium och Torups skola. Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 357 000 kr för att täcka de ökade hyreskostnaderna för skollokaler

Ansökan kommunal borgen - Unnaryd fiber och Femsjö/Färgaryd fiberförening Fullmäktige beslutar att kommunal borgen ges för Unnaryds fiber, ekonomiska förenings kortfristiga lån motsvarande 5 000 000 kr. Kommunal borgen ges för Femsjö-Färgaryds fiber ekonomiska föreningskortfristiga lån motsvarande 450 000 kr. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal med tidsbegränsning.

E-strategi Hylte kommun
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till e-strategi för Hylte kommun som beskriver hur kommunen ska arbeta med e-förvaltning. Utgångspunkten för e-strategin är medborgare och företagare. Det är deras behov, intressen och möjligheter som ska styra utvecklingen.E-strategin består av tre övergripande mål; Enklare vardag för medborgare och företagare, smartare och öppnare verksamhet samt högre kvalitet och effektivitet internt. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss.

Skolutveckling
Kommunfullmäktige beslutar att påbörja projektering för nybyggnation av Örnaskolans låg- och mellanstadium under 2014. De beslutar också att genomföra nybyggnation av Örnaskolans låg- och mellanstadium med start 2015.

Översyn av den politiska organisationen i Hylte kommun
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att en översyn av den politiska organisationen skulle genomföras. Fullmäktige utsåg representanter till gruppen som skulle genomföra arbetet. Varje parti i kommunfullmäktige erbjöds ha en representant som även skulle vara röstberättigad i Hylte kommun.

Nedan beskrivs några av de förändringar som fullmäktige beslutar om:
-Antal ledamöter i kommunstyrelsen minskas från 13 till 11 ledamöter.
-1:e och 2:e vice ordförande införs i nämnderna. 1:e vice ordförande bör hållas av majoriteten och 2:e vice ordförande bör hållas av oppositionen. Båda föreslås få samma arvode, 5 %.
-Inget partistöd ska utgå till ”tomma stolar”.
-Bibliotek inklusive kulturfrågor flyttas till arbets- och näringslivsnämnden.

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete
Syftet med framtagandet av styrdokumenten inom området är att öka samordningen och det strategiska arbetet på det internationella området. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete.

Nya regler för lokalt aktivitetsstöd LOK
Idrottsföreningar kan söka både kommunalt och statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) för de sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi. Den 1 januari 2014 ändrades reglerna för ansökan om statligt LOK-stöd via Riksidrottsförbundet. Att ha liknande regler för det lokala och det statliga LOK-stödet underlättar ansökningsprocessen för föreningarna betydligt. Föreningarna använder uppgifterna från ansökan om statligt LOK-stöd även för ansökan om kommunalt LOK-stöd. Kommunfullmäktige antar nya bidragsnormer för LOK-stöd.

Räddningsnämnden begäran om tilläggsanslag för utryckningsfordon 2014 Fullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag för utryckningsfordon.

Ny motion
Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion - En giftfri förskola

Kontakt