Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 7 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet Pdf, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster. med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om den ekonomiska uppföljningen. Samhällsbyggnadsnämnden begär ett ytterligare anslag från kommunstyrelsen för rivning av fastigheterna Givagård 1:19, 1:22, 1:47 och 1:48 i Torup på 100 000 kr.

Omvärldsanalys 2014
Omvärldsanalysen handlar om att nämnderna tar fram ett antal prioriterade områden/åtgärder som de tycker är viktiga att ta med i arbetet med mål- och resursplanen (budgeten) för 2016-2018. Under en heldag 25 september diskuterade samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med tillsynsnämnden och samhällsbyggnadskontoret olika åtgärder/området som behövs lyftas fram och vid dagens möte prioriterar samhällsbyggnadsnämnden bland dessa åtgärder/områden och skickar det vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Remiss Motion Satsning på klimatkonto för den kommunala verksamheten
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att svara på en motion om klimatkonto för den kommunala verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen beviljas. Om motionen skulle beviljas av kommunfullmäktige föreslår samhällsbyggnadsnämnden att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur ett klimatkonto ska se ut i Hylte kommun.

Remiss Motion Giftfri förskola
Miljöpartiet har lämnat in en motion om giftfri förskola och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att lämna förslag på svar på motionens andra att-sats om tydliga miljökrav vid upphandlingar av nybyggnationer av nya förskolor i Hylte kommun. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att andra strecksatsen i motionen beviljas. Om motionen skulle beviljas av kommunfullmäktige föreslår samhällsbyggnadsnämnden att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram miljökrav som gäller vid ny- och ombyggnationer.

Motion Resekostnader ungdom
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat en motion om en utredning kring vad det skulle kosta för kommunen att låta ungdomar resa med Hallandstrafiken till och från våra grannkommuner, till priset av kostnaden för att resa en zon. Samhällsbyggnadskontoret har räknat på detta och samhällsbyggnadsnämnden lämnar över utredningen till kommunstyrelsen.

Yttrande över ansökan om tillstånd att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Hylte kraftverk
Samhällsbyggnadsnämnden ska lämna ett yttrande kring ansökan om tillstånd för dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Hylte kraftverk. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker ansökan med några synpunkter.

Remiss Vägledning kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövningar av vindkraftsverk
Hylte kommun har fått möjlighet att yttra sig kring förslag till vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till vägledningen, men med några synpunkter.

Kontakt