Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-06-18

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 17 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet – Budgetutfallsprognos efter 5 månader
Samhällsbyggnadsnämnden har en budget på 17 665 000 kr. Efter fem månaders utfall är prognostiserad avvikelse mot budget på 251 tkr (exklusive bostadsanpassning).

VA-verksamhetsområde Nyebro
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag att utöka det befintliga VA-området som finns i Torup till att även omfatta Nyebro. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att återremittera ärendet till samhällsbyggnadskontoret. Gruppen för VA-planering ska först presentera vad de kommit fram till.

Ändring av detaljplan – Västra Hylte 1:199 m.fl. – Godkännande för granskning
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ställa ut ett förslag till detaljplan för Västra Hylte 1:199 m.fl. (Konsumplanen) på granskning. Under granskningsskedet har allmänheten möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget. Granskningen äger rum under fyra veckor (25 juni – 23 juli).

Kontakt