Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-04-16

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 15 april

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet – Budgetutfallsprognos efter 3 månader
Samhällsbyggnadsnämnden har en budget på 17 665 000 kr. Efter tre månaders utfall är prognostiserad avvikelse mot budget på - 93 000 kr (exklusive bostadsanpassning).

Remiss Riktlinjer för internationellt arbete
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ut ett förslag till riktlinjer för internationellt arbete på remiss till nämnderna och bostadsstiftelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot förslaget.

Beslut om sänkt hastighet i Landeryd
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om en ny lokal trafikföreskrift för Landeryd.

Remiss Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på regional handlingsplan för klimatanpassning i Halland län. Länsstyrelsen vill veta om det är någon fråga som kommunerna vill lyfta till nationell nivå. Samhällsbyggnadsnämnden har bl.a. föreslagit att man nationellt bör se över reglering av vattendrag vid hög- och lågvatten.

Tillsynsplan och behovsutredning 2015
Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt olika lagstiftningar föra register och redovisa vilka verksamheter som fordrar återkommande tillsyn och vilket resurs- och kompetensbehov som behövs. Detta görs i en tillsynsplan och en behovsutredning. Samhällsbyggnadsnämnden antog på mötet tillsynsplan och behovsutredning för 2015. Nämnden beslutade också att omfördela resurser motsvarande 800 timmar till tillsynsnämnden.

Detaljplan för Sjögård 1:34 m.fl., Unnaryd 1:49 m.fl. samt Unnaryd 1:137 m.fl. – Planarbete enligt PBL 2010:900
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft. Detaljplanerna för Sjögård 1:34 m.fl., Unnaryd 1:49 m.fl. samt Unnaryd 1:137 fick sina plantillstånd innan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft. Detaljplaner som i huvudsak tas fram efter 2 maj 2011 bör följa den nya lagstiftningen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att det fortsatta planarbetet för Sjögård 1:34 m.fl., Unnaryd 1:49 m.fl. samt Unnaryd 1:137 ska ske enligt den nya PBL.

Kontakt