Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-11-20

Sammandrag från kommunfullmäktige 20/11

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Ändring av detaljplan — Kinnared 3:12
Fullmäktige beslutar att anta en ny detaljplan för Kinnared 3:12 m.fl.

Ny renhållningsordning
Den nya renhållningsordningen innebär bland annat att kommunens medborgare kommer få att möjlighet att sortera ut matavfall och få det hämtat av kommunens renhållningsentreprenör.

Justering av mål- och resursplan 2013-2015
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar:
- Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med 1 150 000 kr
- Omsorgsnämnden och arbets- och näringslivsnämndens ram nedjusteras med sammanlagt 250 000 kr
- Oförutsedda utgifter minskas med 1 000 000 kr
- Finansnetto ändras till 7 500 000 kr
- Resultatbudget 2013 baseras på invånarantalet 10 050 personer
- Investering Örnaskolan, avskärande dike 5 000 000 kr utgår och ersätts med 500 000 kr för projektering av åtgärder.  

Ny renhållningstaxa
I den nya renhållningstaxan, som börjar gälla 2013-03-01, kommer det att finnas tre typer av abonnemang:
1) Matavfallet sorteras ut från hushållsavfallet och läggs i två olika tunnor och hämtas av kommunens renhållningsentreprenör.
2) Matavfallet sorteras ut från hushållsavfallet och komposteras i varmkompost hemma. Hushållsavfallet hämtas av kommunens renhållningsentreprenör.  
3) Inget matavfall utsorteras, utan läggs tillsammans med hushållsavfallet.

Svar på motioner
Framkomlighet på gågatorna — förslaget att ta bort kullersten på Storgatan i Hyltebruk avslås och övriga delar av motionen anses besvarade.
Laddning av elfordon — motionen avslås.
Bättre företagsklimat Hylte kommun — motionen anses besvarad.

Nyinkomna motioner
Vandringsturism - Roland Thörner (MP)
Samarbetsavtal E-böcker - Roland Thörner (MP)

Kontakt