Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-03-07

Sammandrag från fullmäktige 7/3

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 11/3.

Förskoleverksamheten Hyltebruk
Enligt barn- och ungdomskontorets prognos kommer antalet barn i förskoleåldern att minska under de närmaste åren i Hyltebruk. Förväntat behov av platser i centralorten sjunker från 225 under vårterminen 2013 till 200 under höstterminen 2013. Denna nivå förväntas inte öka under de kommande åren. Raketens förskola vid Örnaskolan är den enda i kommunen som är en isolerad 5-årsgrupp, utan annan förskoleverksamhet inom rektorsområdet. I och med att barnantalet och platsbehovet nu minskar finns möjlighet att genomföra förändringen som medför att 5-åringar stannar kvar på den förskola där de gått tidigare, dvs på Sörgårdens och Lönnens förskolor. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet om förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM.

Skolutveckling
Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning.

Biblioteksplan 2009-2012
Kommunfullmäktige i Hylte kommun har antagit en biblioteksplan gällande åren 2009- 2012. Region Halland håller nu på att revidera sin kulturplan inklusive biblioteksplan. Det bör finnas samstämmighet i de kulturpolitiska målen på regional och kommunal nivå. Kommunfullmäktige beslutar därför att Biblioteksplan Hylte kommun 2009-2012 ska gälla till och med 2013.

Renovering Örnahallen
Tidigare har Kommunfullmäktige avsatt 20 mkr för att reparera simhallen samt bygga om receptionen. Den utförda statusrapporten som avser anläggningens status i sin helhet visade sedermera en kostnad på ca 50 mkr för att anläggningen ska motsvara dagens standardkrav. Då anbudsförfarandet löpt ut och anbuden är öppnade visar den totala summan för den förestående renoveringen att medel på 10,5 mkr behöver tillskjutas projektet. Kommunfullmäktige anslår 10,5 mkr till renovering av Örnahallens Hälsocenter. Detta utöver tidigare beviljade anslag.

Ny förskola Torup
I den ursprungliga investeringen på 12 miljoner ingick ej bibliotek; bergvärme samt parkering. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för Bjälkagårdens förskola på 4 miljoner kronor för ändrade förutsättningar och med möjlighet att ändra byggnadens placering.

Nyinkomna motioner
Margareta Andersson (C) - Gällande skolornas upptagningsområde i kommunen
Wiveca Norén (SPI) - Utredning om att återfå färdtjänst i kommunal regi

Kontakt