Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-09-29

Sammandrag från fullmäktige 29/9

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 29/9.

Gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet
Fullmäktige beslutar att en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten ska införas tillsammans med Halmstads och Laholms kommuner från den 1 januari 2012.

Upphävande av skolplan
Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft. I och med detta upphör
kravet på en kommunal skolplan. Fullmäktige beslutar att upphäva Hylte kornmuns plan för skola och barnomsorg.

Nationell IT-strategi för vård och omsorg
Kommunfullmäktige i Hylte kommun beslutar att ställa sig bakom "Nationell IT-strategi för vård och omsorg".

Policy för informationssäkerhet
Kommunfullmäktige antar Policy för informationssäkerhet.

Huvudmannaskap för vägföreningar
Fullmäktige beslutar att vägföreningarna ska bestå.

Uppföljning och redovisning Ekonomi Hylte kommun - Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2, 2011
Fullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet för 2011.

Uppföljning och redovisning - Kvalitet Hylte kommun Kvalitetsanalys 2011
Kommunfullmäktige antar Kvalitetsanalysen för 2011.

Beviljande av lån till skidklubben Hylte
Fullmäktige beslutar att Hylte kommun lånar Skidklubben Hylte högst 1 200 000 kr amorteringsfritt i 5 år med den ränta som kommunen betalar.

Inkomna motioner
Bo Eriksson (C) har lämnat in en motion angående skolskjutsar.
Ronny Löfquist (S) har lämnat in en motion om barnomsorg på obekväm arbetstid.
Wiveca Norén (SPI) har lämnat in en motion om övervakningskameror på Örnaskolan.

Motionssvar - Cykelbana mellan centrum och Alebo i Unnaryd
Fullmäktige beviljar en utredning av motionen.

Motionssvar - Utnyttjande av kommunens egna lokaler istället för att betala hyra med skattemedel
Fullmäktige beslutar att motionen är besvarad med kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag till kommunledningskontoret, att arbeta vidare med en översyn av sammanträdeslokaler avseende tillgänglighet, utrustning som hörslinga, voteringssystem etc samt med politikernas hjälpmedel i form av Ipad eller motsvarande, anses motionen besvarad.

Motionssvar - Utsändning från fullmäktiges sammanträden via webb-TV eller webb-radio via kommunens hemsida mm
Kommunfullmäktiges beslutar att godkänna motionen om utsändning från fullmäktiges sammanträden.

Samordnad fastighetsförvaltning
Fullmäktige beslutar att en gemensam organisation av fastighetsförvaltning byggs upp i Stiftelsen Hyltebostäder. Samordningen innefattar inte fastighetsägandet.

Kontakt