Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-03-01

Sammandrag av kommunfullmäktige

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 5/3.

Ram för nyupplåning 2012
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har, under 2012, rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2012, med totalt 60 miljoner kronor.

Arbets- och näringslivsnämnden - Taxa för månadskort
Under förra sommaren uppmärksammade personal behovet av sommarkort/
månadskort t ex för studenter som under sommaren kommer hem till Hylte för att
sommarjobba samt för gästarbetare som befinner sig en längre period hos företag i Hylte kommun. Idag kan vi lämpligast erbjuda 11-kort för 500 kr eller halvårskort som kostar 1 200 kr till dessa kunder. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxan för allkort månadskort motsvarande 300 kr. Taxan börjar gälla från och med den 1 april 2012.

Kök i Unnaryd
År 2004 togs ett beslut om att samordna kostorganisationen i kommunen, beslutet
innebar att det i kommunen skulle finnas ett tillagningskök och resterande kök skulle vara mottagningskök. Den beslutade kostorganisationen har ej kunnat genomföras fullt ut på grund av att befintligt kök i Unnaryd inte har byggts om som beslutats till ett mottagningskök. Så i dagsläget finns det två tillagningskök i kommunen i stället för ett som beslutet säger. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del i beslutet om att det bara ska finnas ett tillagningskök i kommunen och kommunfullmäktige upphäver sitt beslut om byggande av nytt mottagningskök i Unnaryd.

Upphandling av traktor Hylte Ryttarförening
Kommunfullmäktige beslutar att Hylte kommun upphandlar en traktor till en kostnad av högst 300 000 kr. Hylte Ryttarförening står för drift och underhåll och finansiering sker genom nedskrivning av 2012 års resultat.

Region Hallands övertagande av uppdrag från Hallandstrafiken
Kommunfullmäktige godkänner att Region Halland tar över de uppdrag som
Hallandstrafiken haft i samband med färdtjänst - särskild kollektivtrafik.

Samordningsförbundet Halland - Ansökan om medlemskap från Kungsbacka
Kommunfullmäktige godkänner att Kungsbacka blir medlem i Samordningsförbundet Halland.

Motionssvar - Övervakningskameror vid Örnaskolan
Wiveca Norén (SPI) har lämnat en motion angående kameraövervakning vid Örnaskolan.I motionen föreslås att Hylte kommun undersöker möjligheten att sätta upp övervakningskameror vid Örnaskolan i Hyltebruk. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 29 november 2011 om arbete med förebyggande åtgärder och utredning om skadegörelse.

Föreskrifter för vattenskyddsområden i Hylte kommun
Kommunfullmäktige antar föreskrifter för Björnaryds vattentäkt, Torups
vattentäkt, Unnaryds vattentäkt och reservvattentäkten Nyebro Övregård.

Nyinkomna motioner
Våra städer måste matcha vår vackra natur - Jerzy Golowkin (M)
Kullersten är vackert att se på - Rose-Marie Fahlén (S)
Öppet WiFi i samhället - Patrik Nilsson (S)

Kontakt