Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-01-14

Enad politik mot kränkande särbehandling

Den samlade politiken i Hylte Kommun står enad mot alla former av kränkande särbehandling. Det var budskapet när kommunens ledande politiker kallade till presskonferens för att bemöta debatten kring mobbning.

"Det är vårt ansvar att utforma riktlinjer och följa upp att Hyltes skolor är väl fungerande. Samtidigt vill vi uttala vårt stöd till all vår personal som dagligen arbetar i våra skolor med att förebygga kränkande särbehandling och hantera de konflikter som uppstår", skriver Lennart Ohlsson (C ), kommunstyrelsens ordförande, Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens viceordförande, Tommy Edenholm (KV), barn- och ungdomsnämndens ordförande och Magnus Rasmusson (S), barn- och ungdomsnämndens viceordförande, i ett gemensamt uttalande.

Förenklad bild av ett viktigt arbete


Att Hylte kommun skulle vara sämre än andra kommuner i detta viktiga arbete är inget politikerna håller med om. Elva av totalt 286 anmälningar i Halland under perioden 2010-2012 kom från Hylte kommuns skolor. Varje skola i Hylte kommun har tillsammans med föräldrar och elever utarbetat en likabehandlingsplan som de arbetar efter. Den omarbetas varje år och beskriver dels hur skolan ska arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling men också hur man ska agera om något inträffar.

"Det är viktigt att alla barn och föräldrar reagerar och agerar om man är utsatt eller vet om någon annan som är det. Prata med klassläraren eller någon annan personal på skolan. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen att ta kontakt med skolan.

"Upplever du att skolan inte följer de lagar och regler som gäller kan du kontakta skolinspektionen eller barnombudsmannen. De har som uppdrag att följa upp skolans viktiga arbete och värna om barns rättigheter".

Åtgärdstrappa


Som ett exempel för hur arbetet i skolorna går till lyfter politikerna den åtgärdstrappa som Torups skola valt att arbeta efter:

Åtgärdstrappa vid negativt beteende / utdrag ur Likabehandlingsplanen för Torups skola
1. Alla vuxna och elever reagerar och agerar när ett barn/elev visar negativt beteende. Tillsägelse vid mindre elakheter, retsamhet, bråkighet, tillmälen och så vidare.
2. Vid konflikter, hot, trakasserier och grova ord ska samtal ske mellan berörda barn/elever och ansvarig lärare för klassen/gruppen. Kontakt ska tas med föräldrarna. Tillbudsrapport ska skrivas vid behov. Uppföljningssamtal bör ske efter cirka en vecka. Samtalet leds av klassläraren eller rektor.
3. Vid våldsamheter mot barn/elev eller vuxen och vid grova tillmälen kontaktas föräldrarna omedelbart. Tillbudsrapport skrivs och eleven som agerat negativt  tas bort från verksamheten för dagen. Skriftlig överenskommelse om ett förbättrat uppförande. Uppföljningssamtal sker efter cirka en vecka. Här är föräldrar, barn/elev, personal och rektor med.
4. Vid återkommande våld, konflikt, hot, trakasseri eller skadegörelse med mera hålls enskilda samtal med berörda barn/elever. Kontakt tas med föräldrarna av antingen klasslärare eller rektor. Samtal sker mellan barn/elev, personal, föräldrar, skolsköterska, skolkurator och rektor eller någon likvärdig. Rektor ska alltid underrättas.
5. Enskilda samtal med trygghetsteamet.
6. Är våldet, hoten, trakasserierna eller konflikten av allvarlig karaktär görs anmälan till Arbetsmiljöverket av rektor. I vissa fall bör polisanmälan göras av rektor och då blir det polisens ansvar att göra undersökningen. Även anmälan till de sociala myndigheterna görs av rektorn.
7. I sista hand sker en omplacering av barnet/eleven, som agerar negativt, av rektor.

Kontakt