Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ensamkommande flyktingbarn

Hylte kommun har hand om cirka 33 ensamkommande barn och ungdomar. Ungefär 6 är placerade på kommunens stödboende Lotsen. Majoriteten av undomarna är placerade inom familjehem och så kallade släktplaceringar (det vill säga de bor hos sin släkt i Hylte kommun).
I de fall där ungdomen beviljats uppehållstillstånd kan en placering vara tills det att han/hon fyller 20 år och i de fall han/hon studerar upp till 21 år.

De medel som kommunen får från Migrationsverket ska täcka alla kostnader.

I kommunens mottagande ingår att se till att ungdomen har ett boende som tillgodoser de individuella behoven. Samtidigt ska ungdomarna få trygghet/trygga vuxna, lära sig ett nytt språk, få gå i skola, få hjälp med läxläsning, en aktiv fritid och möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Det övergripande målet
Det övergripande målet med verksamheten är att se till varje enskild individ och dennes förutsättningar. Att utifrån det tankesättet göra det uppnåeligt för den enskilde ungdomen att nå en så hög grad av integration i det svenska samhället som möjligt. Målet på sikt är att ungdomarna ska klara sig själva i det svenska samhället och försörja sig själv.

Varje ungdom får en kontaktperson från personalgruppen. Till hjälp för verksamheten finns vårdcentral, BUP (barn- och ungdomspsykiatri), gode män, gymnasieskola, tandvård, frivilligorganisationer (t ex Röda Korset) och andra intressenter. Kontakten med olika verksamheter sköts av de kontaktpersoner som är kopplade till ungdomarna.

God man
För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Dessa ska tillsammans ansvara för det praktiska arbetet runt ungdomarna såsom ekonomi, skolgång, hälsovård, regler med mera. De arbetar, tillsammans med ungdomarna, för att hitta och skapa stärkande kontakter för de unga i framtiden.

Kontakt