Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Positiva effekter av nyanlända

Det stora flyktingmottagandet innebär inledningsvis kostnader och en ökad arbetsbelastning för Hylte kommun. På sikt ger dock invandringen positiva effekter på samhället.

Hylte kommun finansierar merparten av insatserna med statsbidrag. I november 2015 avsatte riksdagen pengar för att hjälpa kommunerna i den rådande flyktingsituationen. Hylte kommun fick då totalt 47,9 miljoner kronor.
Utöver detta får kommunen en schabloniserad ersättning från Migrationsverket för varje flykting som tas emot. Den ekonomiska ersättning som de asylsökande får i form av dagersättning bekostas av Migrationsverket.

Befolkningstillväxten är viktig för Hylte

Tittar man på befolkningstillväxten så har invandringen stor betydelse för Sverige, Halland och Hylte. Utan den invandring vi har hade befolkningsutvecklingen avstannat och andelen äldre hade varit större. Befolkningstillväxten är en viktig förutsättning för en fungerande arbetsmarknad, en stark ekonomi och för att kunna upprätthålla våra välfärdssystem.

Hylte kommun ser invandring som en tillväxtfråga som gynnar utecklingen av vårt samhälle och att kostnader för flyktingmottagning är en investering på kort och lång sikt. Vi tar emot individer som har olika bakgrunder och förutsättningar. Vi får gratis kompetens.

Vi ser redan idag att flera nyanlända, som arbetat som lärare eller med barn i sina hemländer, har anställts som studiehandledare på grundskolan och integrationsvärdar inom förskolan i Hylte kommun. De blir en resurs som stöttar och hjälper personalen.

Det finns fler positiva effekter. Genom att träffa och umgås med människor från olika kulturer lär vi oss mer och på så sätt ökas vår kunskap. Att ta tillvara på allas erfarenheter och resurser gynnar samhället och dess utveckling.

Kontakt