Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ordförklaringar

När flyktingsituationen i landet diskuteras är det många ord och begrepp som används. Här förklaras en del av dem.

Ankomstboende
Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.

Anläggningsboende (ABO)
Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Asylsökande
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Eget boende (EBO)
Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Ensamkommande barn
Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan  vårdnadshavare.

Etablering
Regering och riksdag har beslutat om lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197). Personer med flyktingbakgrund i arbetsför ålder (20-64 år) samt ensamkommande ungdomar i åldern 18-19 år kan delta i etableringen. Etableringsinsatserna ska underlätta och påskynda inträdet i arbets- och samhällslivet, ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Flykting
En person som befinner sig utanför sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av hans/hennes ras, nationalitet, religion, politiska uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan eller, på grund av sin fruktan, inte vill begagna sig av sitt hemlands skydd.

HVB-hem
Ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Syftet med verksamheten att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran. HVB står för hem för vård och boende.

Integration
Ordet används ofta för att beteckna den ömsesidiga process där invandrare etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassar sig efter den förändring i befolkningen som invandringen innebär. Integration syftar till att individer och grupper i samhället ska kunna behålla sin särart och samtidigt leva utifrån likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor.

Invandrare
En person som är född i ett annat land och har stadigvarande bosättning i Sverige.

LMA-kort
En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Utfärdas av Migrationsverket.

Nyanländ
En person som beviljats uppehållstillstånd i Sverige, blivit kommunplacerat och fått svenskt personnummer. Man är nyanländ under tiden man omfattas av lagen om etableringsinsatser. Man betraktas som nyanländ upp till tre år.

Permament uppehållstillstånd (PUT)
En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige.

Svenska för invandrare (SFI)
Grundläggande svenskundervisning som anordnas av kommunen.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT)
Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid. Jämför med Permanent uppehållstillstånd.

Kontakt