Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Barns rättigheter och föräldrars ansvar

Att ge stöd till föräldrar är en viktig samhällsinsats för att stärka jämlik hälsa och skapa positiva förutsättningar för alla barn och unga. Hylte kommun i samverkan med Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland har sammanställt broschyren Barns rättigheter och föräldrars ansvar, som ger information till dig som är förälder eller vårdnadshavare enligt FN:s Barnkonvention.

I avsnittet Hit kan du vända dig finns information om vart du kan vända dig i Hylte kommun för att få stöd i ditt föräldraskap.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling i november 1989. 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och går under namnet Barnrättslagen. Detta markerar tydligt att barn är egna individer med egna rättigheter som måste tas på allvar och respekteras av alla vuxna runt omkring dem.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och 41 av dem beskriver vilka mänskliga rättigheter varje barn upp till 18 år har. Alla rättigheter är lika viktiga och utgör tillsammans en helhet. Fyra av dem kallas för de grundläggande principerna och är vägledande för hur helheten ska tolkas. Det är artikel 2, 3, 6 och 12 som kallas för de fyra grundprinciperna:

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras
  • Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet och möjlighet till lek
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet

 

Kontakt