Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tillfällig vistelse i Hylte kommun

Information till dig som är i behov av hemtjänstinsatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser, och som planerar att tillfälligt vistas i Hylte kommun under en period.

Planerar du att besöka Hylte kommun och har behov av hemtjänst eller hälso och sjukvård kan du få hjälp med detta under din vistelse här. Du kontaktar då din biståndshandläggare i kommunen där du bor. Din biståndshandläggare kontaktar därefter Hylte kommun för beställning av insatser. Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera ber vi dig att kontakta din biståndshandläggare i god tid före din resa. Beställningen om vilket hjälp du behöver under din vistelse i Hylte kommun ska inkomma till biståndhandläggare i Hylte kommun senast två veckor innan din ankomst. Du får hjälp under den tid, kortare eller längre, som du vistas i Hylte kommun efter beslut från din bosättningskommun.

Information till biståndshandläggare i bosättningskommun

Beställningen av tillfällig vistelse görs av bosättningskommunen och skall göras enligt Hylte kommuns beställningsblankett ”Tillfällig vistelse i Hylte kommun”.

Ansökningsblankett - Tillfällig vistelse i Hylte kommunPDF

Beställningsblankett ska inkomma till Hylte kommun senast två veckor före ankomstdatum. Vid ej fullständig beställning kommer insatser ej att verkställas. Beställningen kommer då skickas åter till bosättningskommunen. Viktigt att specifikation av insatserna medföljer som underlag för att insatserna ska kunna verkställas. Vid ej komplett ifyllt beställningsunderlag eller där bilagor saknas kan inte beställningen verkställas, underlaget kommer återsändas till bosättningskommunen för komplettering.

Önskvärt att aktuell genomförandeplan bifogas i beställningen.

Vid beställning där hälso- och sjukvårdsuppgifter bedömts som egenvård ska egenvårdsintyg bifogas i beställningen.

Komplett ifylld beställning ska skickas till Omsorgskontoret, Myndighets- och kvalitetsenheten senast två veckor innan omsorgstagaren ska vistas i Hylte kommun.

Beställningen skickas per post till: Hylte kommun, Omsorgskontoret, Myndighets - och kvalitetsenheten, Storgatan 8B, 314 80 Hyltebruk

För vistelsegäster som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser

Varje kommun har ansvaret för utförandet av hemsjukvård för sina kommuninvånare och ska därför vara kostnadsansvarig för deras hemsjukvård, oavsett var de vistas.

Om behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser/rehabilitering i hemmet ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Hylte kommuns invånare. Hembesök, enligt tröskelprincipen, ska erbjudas de personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagningen på vårdcentral eller sjukhus.

Ansökan om hemsjukvård/rehabilitering ska alltid föregås av en skriftlig vårdbegäran från bosättningskommunen. Se blankett ”Tillfällig vistelse vårdbegäran”. Vårdbegäran ska innehålla uppgifter om aktuell situation, bakgrund, aktuellt tillstånd samt rekommendation om åtgärd enligt SBAR. Vårdbegäran ska faxas till sjukskötersketeamet i Hylte kommun. Fax nr: 0345-182 74.

Ansökningsblankett - Tillfällig vistelse vårdbegäranPDF

Fakturaadress måste alltid anges av bosättningskommunen.

Ansökan om hälso- och sjukvårdsinsats/rehabilitering som kan delegeras till hemtjänstpersonal beviljas tillsammans med andra hemtjänstinsatser om sådana finns. Om inga hemtjänstinsatser finns, ska bosättningskommunens hälso- och sjukvårdsenhet skriva/skicka ett HSL-uppdrag direkt till verkställigheten i Hylte kommun. Bosättningskommunen ansvarar för att med uppdraget även skicka med signeringslistor för aktuell period.

Vid beslut om vak vid till exempel livets slut faktureras bosättningskommunen.

Rehabilitering i hemmet

För enskilda som själva kontaktar rehabiliteringen i Hylte kommun ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Hylte kommuns invånare. Behövs insatser som till exempel hembesök ska man be den enskilde kontakta bosättningskommunen för att få en skriftlig vårdbegäran.

Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar.

Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska i bosättningskommunen. Leveransadress till vistelsekommunen.

Vistelsegästen rekommenderas att ta med sig sina egna hjälpmedel från bosättningskommunen. Dubbelförskrivning av hjälpmedel medges inte. Detta kan innebära att den enskilde själv får bekosta hjälpmedel som inte kan tas med till vistelsekommunen.

Fakturering


Omsorg i hemmet
Hylte kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av Hylte kommun används Hylte kommuns ersättningsmodell. Det är bosättningskommunen som debiterar omsorgstagaren.

Hälso- och sjukvård
Hylte kommun debiterar bosättningskommunen för utförda insatser enligt hälso och sjukvårdslagen med en timtaxa. Minsta debiterade avgift är för 30 minuter.

Omsorgskontoret kommer att fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut, vid längre vistelser görs fakturering var annan månad.

Kontakt