Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

I socialtjänstlagen regleras vilken som är den högsta avgiften en kommun får ta ut för service och omsorg. I Hylte kommun fattar kommunfullmäktige beslut om vilka avgifter som ska gälla. Alla avgifter, inklusive hyra på särskilt boende, debiteras i efterskott.

Avgifter LSS

Enligt lag är insatser inom LSS avgiftsbefriade. Vid bostad med särskild service och vid korttidsvistelse debiteras kostnad för enskilda måltider enligt konsumentverket och prisbasbelopps- förändringen. Hyran debiteras enligt hyresnyttans avtal.

Avgifter för kommunal omsorg

Om man får omsorg i hemmet eller omsorg i särskilt boende betalas en omsorgsavgift som
baseras på beviljade insatser. Avgiften är procentuellt beräknad på inkomst och på beviljad omsorgsnivå. Det finns fyra olika omsorgsnivåer:

  • Nivå 1: Vård/omsorgsinsatser av huvudsaklig servicekaraktär (exempelvis städning, inköp, tvätt, matdistribution). Insatsen sker inte dagligen, förutom eventuell matdistribution.
  • Nivå 2: Regelbundet stöd och hjälp flera vardagar i veckan (dagtid). Insatserna avser service, tillsyn och personlig omsorg.
  • Nivå 3: Insatser som nivå 2, men även kväll och/eller natt och/eller lör- sön- helgdag.
  • Nivå 4: Hjälp och tillsyn i det närmaste hela dygnet alla dagar. Nivå 1-3 är vanligast i eget boende, medan nivå 4 förekommer främst i särskilt boende. Dock kan de olika nivåerna förekomma oavsett boendeform.

Aktuella omsorgsavgifter 2019

  • Dagverksamhet (för människor med demenssjukdom): Avgift för dagvård är 69 kr/dag.
  • Matdistribution: Kostnaden för matdistribution är 51 kr/portion.
  • Digitalt trygghetslarm: För trygghetslarm är avgiften 256 kr/månad.
  • Snöskottning: För snöskottning betalas en avgift av 100 kr/tillfälle.
  • Avlastningsplats/korttidsplats: För avlastningsplats betalas 103 kr/dag för matkostnad samt en omsorgsavgift.  
  • Matabonnemang Särskilt boende: Avgift för matabonnemang på särskilt boende är 3066 kr/månad.

Maxtaxa tillämpas för omsorgsavgift

Den sammanlagad nettoinkomsten ligger som grund för omsorgsavgiften. Som inkomst räknas pension eller lön, ränteinkomster från banken, utdelning på aktier och fonder, vissa skattefria ersättningar och bostadstillägg/bidrag. Skatter, faktisk boendekostnad och ett minimibelopp för levnadskostnader räknas bort från nettoinkomsten och kvar blir den summa som ska betalas för omsorg och/eller trygghetslarm varje månad (så kallat avgiftsutrymme).

Observera att avgiftsutrymmet i sin tur regleras genom statlig maxtaxa. Det innebär att omsorgstagare alltid som mest betalar den maxtaxa som gäller för året. Aktuell maxtaxa är 2089 kr/månad och gäller från och med 1 mars 2019.

Inkomstförfrågan ger dig rätt omsorgsavgift

Varje år omprövas omsorgstagarens samtliga omsorgsavgifter med hänsyn till exempelvis ändrade prisbasbelopp, inkomster och skatter. Kommunen skickar årligen ut en inkomstförfrågan till alla omsorgstagare. Inkomstförfrågan ska skickas tillbaka inom tre veckor, annars sker automatiskt debitering av maxtaxa. På inkomstförfrågan kan man också välja att acceptera maxtaxa om man inte vill lämna uppgifter om din ekonomi. Ett skriftligt beslut skickas ut där det fastställda förbehållsbeloppet och avgifter framgår. I avgiftsbeslutet finns information om hur beslutet kan överklagas.

Kontakt