Hylte kommun logotyp

Kungörelse kommunfullmäktige torsdag 13 juni

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, torsdag den 13:e juni kl. 18:30.

Ärendelista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Meddelanden
 5. Information från revisorerna
 6. Utökad investeringsbudget för fastighetsunderhåll
 7. Inkomna interpellationer
 8. Inkomna motioner
 9. Avsägelser
 10. Fyllnadsval
 11. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Sammanträdet kommer också att webbsändas via hylte.se.

Micael Arnström
Ordförande

Alice Risenfors
Sekreterare

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: