Hylte kommun logotyp

Forskningscirklar utvecklar kommunens förskolor

Under onsdagens utvecklingsdag på förskolorna presenterade pedagogerna sitt utvecklingsarbete baserat på aktionsforskning. Det ställdes nyfikna frågor, förbättringsförslag kom upp och fina samtal pågick - mycket inspiration till utveckling helt enkelt.

Det är sjunde gången som forskningscirklar med en aktionsforskande ansats har genomförts i kommunens förskolor. En forskningscirkel är en metod för professi­onell utveckling och ett redskap för förändring och utveckling av verksamheten. De pedagoger som har deltagit i forskningen har träffats nio gånger under två års tid på förskolornas utvecklingsdagar.

Sunnanängs och Kinnareds förskola har deltagit i forskningscirklarna, där hela arbetslag fick chansen att delta istället för bara enskilda pedagoger som det har varit de tidigare åren. Linnéa Rosengren, Kommundoktorand i Hylte kommun, har handlett forskningscirklarna:

- Det är första gången vi provar att bjuda in hela arbetslag och det är fantastiskt att ha två förskolor i kommunen där alla pedagoger aktionsforskar tillsammans.

Arbetet i forskningscirklarna utgick från verkliga situationer i den vardagliga förskolemiljön och pedagogernas egna upplevelser. Marie Hjelmqvist, förskollärare på Sunnanängs förskola pratar bara positivt om utvecklingsprocessen:

- Detta är min tredje omgång med aktionsforskning. De första två gångerna deltog jag själv och nu med hela mitt arbetslag. Det är helt klart roligast att delta ihop med mina kollegor och hela processen har genererat en stor vinst för vår förskola! Vi har bättre sammanhållning i arbetsgruppen och har lättare kunnat fånga upp barnens delaktighet eftersom vi i hela arbetsgruppen jobbar med samma praktiska utvecklingsarbeten.

- Det jag tar med mig från aktionsforskningen är att jag oftare tar på mig glasögonen och tittar i min egen verksamhet. Jag upptäcker vad som behöver utvecklas och diskuterar detta med mina kollegor för att jobba ständigt med utveckling och förbättringspotential, fortsätter Marie.

Även Eva Olsson, förskollärare på Kinnareds förskola tycker att aktionsforskningen har varit toppen och utvecklande för hela förskolan.

- Det roligaste med aktionsforskning är när man får göra ett utvecklingsarbete med sina kollegor och utvecklas tillsammans. Vi har själva valt vad vi vill forska om och utgått ifrån vår barngrupp det har varit mycket lärorikt och givande för verksamheten. Att sedan få delge arbetet och inspirera övriga kollegor i kommunen är ett extra plus.

Under onsdagens träff samlades de kollegor som varit delaktiga i forskningscirklarna. Deltagarna reflekterade över de praktiska utvecklingsarbetet tillsammans med kollegor och handledare. Utbytet av erfarenheter, kunskaper och idéer tillsammans med resultatet av aktionerna utgör sedan basen för den fortsatta utvecklingen av förskolornas verksamheter.

- Det har varit ett fantastiskt och genuint engagemang från alla inblandade. Aktionsforskning är en pågående process under nästan två års tid och det har så klart funnits både toppar och dalar. Denna gång hade vi en väldigt blandad grupp med deltagare, både pedagoger och förskollärare som jobbat inom verksamheten länge och vissa som jobbat en kortare tid. Blandningen av erfarenheter har lett till många lärdomar i arbetsgrupperna, säger Linnéa.

Utifrån den positiva respons Linnéa har fått från deltagarna har hon en stor förhoppning om att starta en ny omgång med forskningscirklar till hösten med andra arbetsgrupper och förskolor i kommunen.

Aktionsforskning

Aktionsforskningens redskap ger verktyg för att systematiskt undersöka sin praktik och för att ta tillvara på den professionella kompetens som finns i arbetslagen samt att utmana och utveckla sin undervisning.

”Aktionsforskning är ett begrepp, men kan också ses som sammansatt av två ord. Aktion, eller handling, indikerar att något ska iscensättas eller prövas i den egna praktiken. Det är pedagogen som formulerar vad som ska studeras och vilka frågor man vill ha kunskap om.” (Rönnerman, 2016)

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: