Hylte kommun logotyp

Sammanfattning av kommunfullmäktige 7 maj - Årsredovisning 2023 för Hylte kommun

Kommunfullmäktige den 12 mars 2024. Ledamöter sitter i röda biofotöljer i stora salongen på Kulturhuset Forum.

Under kvällens sammanträde, den 7 maj, behandlades bland annat årsredovisningen 2023 för Hylte kommun. Efter en gedigen debatt gick kommunfullmäktige vidare till beslut i resterande av kvällens långa ärendelista.

Ekonomisk uppföljning 2023 Hylte kommun - Årsbokslut/Tertialrapport 3

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2023 för Hylte kommun samt att använda 8,4 mnkr av resultatutjämningsreserven motsvarande 2023 års negativa resultat efter balanskravsjusteringar.

I juni 2023 beslutade kommunfullmäktige att använda resultatutjämningsreserven vid ett ekonomiskt underskott vid årets slut. Årets resultat för 2023 uppgår till -8,4 miljoner kronor efter balanskravsjusteringar och årets balanskravsresultat uppgår till 0 miljoner kronor efter användning av resultatutjämningsreserven motsvarande 8,4 miljoner kronor. Detta innebär att kommunen inte behöver hämta hem det negativa resultatet under kommande treårsperiod.

Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för 2023 – Hylte kommun, Överförmyndare i samverkan, Stiftelsen Hyltebostäder, Samordningsförbundet i Halland

Beslut Hylte kommun: Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
samtliga styrelser och nämnder, exkluderat gemensam nämnd Överförmyndare i samverkan, samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Beslut Överförmyndare i samverkan: Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
gemensam nämnd Överförmyndare i samverkan samt enskilda ledamöter i nämnden.

Beslut stiftelsen Hyltebostäder: Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelsen i Bostadsstiftelsen Hyltebostäder för år 2023.

Beslut Samordningsföbundet Halland: Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet i Hallands styrelse och dess ledamöter för år 2023.

Enligt kommunens styrmodell och riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige pröva de investeringar som ingår i gällande investeringsplan och besluta om ombudgeteringar. I sammanställningen av samtliga nämnders begärda ombudgeteringar har justering gjorts efter utfall 2023.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att ansvarsfrihet beviljas för styrelse och samtliga nämnder samt dess ledamöter.

Försäljning av lucktomter

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lucktomter ska säljas enligt bilaga (finns i handlingarna) till en kostnad av 1 krona per kvadratmetern under 2024 och 2025 och att försäljningen villkoras av att köpare måste påbörja bebyggelse inom två år från avtalets undertecknande.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2022 om ett antal åtgärder för att öka bostadsbyggandet i kommunen. En av åtgärderna var att sälja så kallade ”lucktomter” till ett reducerat pris om 1 krona per kvadratmeter under 2022 och 2023.

Försäljningen av dessa tomter har gått bra. Av 54 tomter är i dagsläget 37 sålda och 17 osålda. Tre bygglov har beviljats och ytterligare någon köpare har beställt nybyggnadskarta. Då projektet har fallit väl ut föreslås att projektet fortsätter även under 2024 och 2025. Vilka tomter som omfattas av erbjudandet framgår av bilaga handlingarna till ärendet.

Köpare av tomt måste påbörja bebyggelse inom två år från avtalets undertecknande annars återgår tomten till kommunen och handpenningen återbetalas. Bebyggelsen anses påbörjad när grundläggningen av huset är klar.

Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige - Våren 2024

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att de har tagit del av återredovisningen av fullmäktigeuppdrag.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 37, ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är slutberedda redovisas två gånger om året.

Återredovisning motioner - Våren 2024

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att de har tagit del av redovisningen av ej färdigbehandlade motioner.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 33, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Utökad borgensram för Stiftelsen Hyltebostäder

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för Stiftelsen Hyltebostäders låneförpliktelser hos Kommuninvest med 50 miljoner kronor till totalt 200 miljoner kronor.

Den 16 februari 2017 beslutade kommunfullmäktige om en borgensförbindelse för Stiftelsen Hyltebostäder om maximalt 150 miljoner kronor. Eftersom stiftelsen saknar likvida medel att hantera beslutad investeringsbudget för 2024-2025 har stiftelsen beslutat att ansöka kommunfullmäktige om utökad borgensram om 50 miljoner kronor till totalt 200 miljoner kronor.

Breddat uppdrag gällande förstudie vid Elias Fries

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bredda uppdraget beslutat i kommunfullmäktige 2023-11-14 §121 avseende förstudie vid Elias Fries till att gälla hela Hyltebruks tätort.

I kommunfullmäktiges beslut om REP 2024-2027 gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en förstudie gällande:

  • Nybyggnation av en förskola i Hyltebruk i anslutning till Elias Fries och som ersätter Tallen, Lönnen och Kantarellens förskolor.
  • Nybyggnation av idrottshall i anslutning till Elias Fries
  • Nybyggnation av en matsal i anslutning till Elias Fries
  • Kostsituation
  • Förändring gällande tio-årig grundskola

En förstudie har påbörjats vilket visar på vissa svårigheter att fullfölja uppdraget kopplat till att få plats med önskade fastigheter. Detaljplanen för fastigheten Staffansbo 1:156 där Elias Fries skola är byggd innehåller relativ stora begränsningar.

Val av insamlingslösning för fastighetsnära insamling

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att välja insamling i fyrfackskärl som insamlingslösning för den fastighetsnära insamlingen från villor och fritidshus.

Från och med 1 januari 2027 kommer kommuner enligt lag vara skyldiga att ordna separat insamling av förpackningar fastighetsnära och från verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att man vill ha kommunal insamling. Eftersom inriktningen för Hylte kommun är att bli medlem i kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) är det också naturligt att välja samma system för insamling av hushållsavfall och förpackningar som SÅM använder redan idag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 februari 2024, SBN § 6, att föreslå kommunfullmäktige att välja insamling i fyrfackskärl som insamlingslösning för den fastighetsnära insamlingen från villor och fritidshus.

Samverkansavtal med Gislaveds kommun gällande alkohol- och tobaksärenden

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtalssamverkan med Gislaveds kommun avseende gemensamhandläggning av prövning och tillsyn av alkohol- och tobaksärenden.

Istället för att utföra prövning och tillsyn gällande alkohol- och tobaksärenden i egen regi föreslås att ingå avtalssamverkan med Gislaveds kommun för gemensam handläggning. I praktiken innebär avtalssamverkan att personal från Gislaveds kommun kommer att utföra arbetsuppgifterna inom området i Hylte kommun.

Planeringsstrategi översiktsplan Hylte kommun

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta Planeringsstrategi 2022 - 2026 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

I april 2020 infördes nya bestämmelser om att kommunen ska anta en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod om inte en kommunövergripande översiktsplan istället antas. Planeringsstrategin ska antas inom två år efter ordinarie val och visa kommunfullmäktiges ställningstagande om översiktsplanen är aktuell, ta ställning till det fortsatta översiktsplanearbetet, och till förändrade planeringsförutsättningar som kan ha betydelse för planens aktualitet.

Hylte Solenergi

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avsluta uppdraget Hylte Solenergi.

I Budget för 2022, steg 1, framgick avsikt om att starta ett nytt kommunalt bolag som skulle bidra till Hylte kommuns klimatomställning. Bolagets huvudsakliga uppdrag skulle bland annat. vara att bygga solceller på kommunal mark. Det kan konstateras att kommunen inte äger fastigheter som möter kraven på storlek, kostnad och effekt för att starta ett bolag för ändamålet solceller.

Motioner

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen att anställa dagbarnvårdare besvarad i sin helhet.

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att:

  • lokalerna ska vara ändamålsenliga
  • det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
  • verksamheten ska utgå från barnets bästa
  • barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek

Gällande lokaler för pedagogisk omsorg i hemmet så ställs det höga krav på verksamhetsutövaren att säkerställa att lokalerna är säkra och lever upp till alla krav gällande bland annat bygglov, livsmedels-hantering, luftflöde och bullernivå. Att uppnå samtliga av dessa krav i en hemmiljö är svårt.

Att i kommunal regi bedriva pedagogisk omsorg i hemmet med dagbarnvårdare är ekonomiskt kostsamt. Vi har idag lokaler inom förskolan som är godkända. Anställning av dagbarnvårdare för verksamhetsutövning i egna hemmet är därmed inte något alternativ. En eller flera anställningar av dagbarnvårdare gör även att de ekonomiska resurserna för att anställda behöriga pedagoger inom den ordinarie verksamheten minskar.

Barn- och ungdomsnämnden anser att det är viktigt med en barnomsorg som håller hög kvalitet, har personal med hög pedagogisk utbildning samt att ekonomiska resurser satsas där de bäst behövs. Eftersom det inom Hylte kommun inte finns någon vidare efterfrågan på pedagogisk omsorg, enligt den barnomsorgskö som är aktuell nu och sedan flera år tillbaka, skulle det dessutom inte bli ekonomiskt försvarbart att anställa en dagbarnvårdare som inte har mer än ett par barn kopplat till sig. Mot bakgrund av ovanstående anser barn- och ungdomsnämnden att det inte är aktuellt för Hylte kommun att anställa dagbarnvårdare.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: