Hylte kommun logotyp

Kungörelse kommunfullmäktige tisdag 7 maj

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, tisdag den 7 maj kl. 18.30.

Ärendelista:

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Meddelanden
 5. Information från revisorerna
 6. Allmänhetens frågestund
 7. Ekonomisk uppföljning 2023 Hylte kommun – Årsbokslut/Tertialrapport 3
 8. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för 2023 – Hylte kommun
 9. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för 2023 – Överförmyndare i samverkan
 10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för 2023 – Stiftelsen Hyltebostäder
 11. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för 2023 – Samordningsförbundet i Halland
 12. Försäljning av lucktomter
 13. Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige – Våren 2024
 14. Återredovisning motioner – Våren 2024
 15. Utökad borgensram för Stiftelsen Hyltebostäder
 16. Breddat uppdrag gällande förstudie vid Elias Fries
 17. Val av insamlingslösning för fastighetsnära insamling
 18. Samverkansavtal med Gislaveds kommun gällande alkohol- och tobaksärenden
 19. Planeringsstrategi översiktsplan Hylte kommun
 20. Hylte Solenergi
 21. Svar på motion angående att anställda dagbarnvårdare
 22. Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande gällande orosanmälningar vid hedersrelaterat våld och förtryck.
 23. Svar på interpellation till omsorgsnämndens ordförande gällande omsorgen
 24. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande hedersrelaterat våld och förtryck.
 25. Inkomna interpellationer
 26. Inkomna motioner
 27. Avsägelser
 28. Fyllnadsval
 29. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Det kommer erbjudas tillfälle på plats för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen. Av praktiska skäl ombedes frågeställare att på förhand insända frågor i skriftlig form till kommunens kontaktcenter, i fysisk form eller per e-post till kommunen@hylte.se

Sammanträdet kommer också att webbsändas via hylte.se.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Sundius
Sekreterare

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: