Hylte kommun logotyp

Sammanfattning av kommunfullmäktige 12 mars – Beslut om extra reservbudget

Kommunfullmäktige den 12 mars 2024. Ledamöter sitter i röda biofotöljer i stora salongen på Kulturhuset Forum.

Kvällens sammanträde, den 12 mars, inleds med meddelande om en återrapportering från den kommunövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer som antogs i december 2021. En prioriterad åtgärd i handlingsplanen är att kartlägga förekomst av våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck, där kultur- och folkhälsonämnden är ansvarig. Uppföljningen finns att läsa i handlingarna. Därefter gick kommunfullmäktige vidare till information från revisorerna och beslut i ärenden om bland annat extra reservbudget, ombudgetering, tidigareläggning förflyttning av Rydöbruks förskola och biblioteksplan 2024-2027.

Extra reservbudget

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta extra reservbudget som kommunstyrelsen har föreslagit med tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsen har hållit extra samråd med samtliga nämnder. Anledningen är att de ekonomiska förutsättningarna som beslutad budget för 2024 baseras på har försämrats. Det är framför allt ökande pensionskostnader, minskade statsbidrag och minskade migrationsintäkter som har försämrat verksamheternas ekonomi.

  1. Tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 miljoner (förslag finns i handlingarna)
  2. Avsätta en balansreserv om 5 miljoner samt delegera till Kommunstyrelsen för att under året balansera nämndernas ekonomier inom de totalt 25 miljonerna (20+5).
  3. Finansiera extra reservbudget samt balansreserv genom att ianspråkta max 25 miljoner ur resultatutjämningsreserven under 2024.
  4. Införa ett investeringsstopp. Undantag för akuta och nödvändiga åtgärder ska beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef. Redan beställda och upphandlade investeringar samt investeringar som delfinansieras av extern part undantas.

    Investeringar som undantas från stoppet är:
  1. utrymme effektivisering gatubelysning 100 procent undantas
  2. Vatten och avlopp enligt VA-plan 50 procent undantas

Ombudgetering investeringar från 2023 till 2024 - Hylte kommun

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar med den redaktionella ändringen ombudgetera samtliga poster enligt kommunstyrelsens förlag med undantag för posten ”ortsutveckling”.

Enligt kommunens styrmodell och riktlinjer för investeringar ska kommunfullmäktige pröva de investeringar som ingår i gällande investeringsplan och besluta om ombudgeteringar. I sammanställningen av samtliga nämnders begärda ombudgeteringar har justering gjorts efter utfall 2023.

Tidigareläggning förflyttning av Rydöbruks förskola vårterminen 2024

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att Rydöbruks förskola ska avvecklas senast den 1 april 2024.

Bakgrunden till beslutet är att i början av januari 2024 upphörde värmen att fungera på Rydöbruks skola och förskola. Både skolan och förskolan fick evakueras till Torups skola och förskola. Skolan har kunnat återgå till sina lokaler i Rydöbruk. Gällande förskolan har läckaget dock orsakat större skador. Det svåra skadeläget på förskolan beror troligtvis bland annat på att golvvärmen frusit och fått skador samt att det läcker på ett flertal ställen. Innertaket har dessutom blivit skadat till följd av omfattande läckage på vattenledningarna. Hyltebostäder bedömer att åtgärder för att möjliggöra användandet av förskolelokalerna kostar från 200 000 kr och uppåt. Det finns sedan tidigare ett beslut från kommunfullmäktig om avveckling av förskolan efter vårtermin 2024.

Barn- och ungdomsnämnden fattade den 16 januari 2024 beslut om att Rydöbruks förskolas verksamhet ska bedrivas i Torups förskolas lokaler fram till och med den 31 mars 2024.

Barn- och ungdomsnämnden har också beslutat att föreslå kommunfullmäktige att Rydöbruks förskola ska avvecklas senast den 1 april 2024.

Biblioteksplan 2024-2027

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta biblioteksplan 2024–2027.

Enligt bibliotekslagen 2013:801 § 17 ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner. Framtagandet har skett i samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och folkhälsoförvaltningen. Hänsyn tas till Hylte kommuns demografi gällande hur verksamheten föreslås bedrivas, men också till de lokala, nationella och globala förutsättningar som råder.

Biblioteksplanen finns att ta del i av i handlingarna.

Motioner

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Inom befintlig ram finns i dagsläget inget ekonomisk utrymme att anställda en kommunal logoped.

En ny överenskommelse mellan Region Halland och övriga Halländska kommuner gällande insatser riktade mot barn och elever med tal- och språksvårigheter och/eller lässkrivsvårigheter har undertecknats senast 1/11–2023. Överenskommelsen har verkställighet från 1/1–2024. Överenskommelsens syfte är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Hallands kommuner och Region Halland gällande barn och elever i behov av insatser vid tal- och språksvårigheter och/eller läs-skrivsvårigheter samt att stärka samverkan mellan parterna för ökad likvärdighet i Halland.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Utifrån de lagkrav om att hemkommun inte ansvarar för skolskjuts vid eget skolval, ökade kostnader samt att man inte efterlever kommunallagens likställighetsprincip för alla som gör ett eget skolval föreslår Barn- och ungdomsförvaltningen avslag på motionen.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: