Hylte kommun logotyp

Information om särskilda boendet Höstro

Sveriges kommuner och län står inför en gemensam utmaning när andelen äldre i befolkningen förväntas öka de kommande åren. I Hylte kommun bedöms antalet äldre över 80 år att öka med 50 procent till 2034. Samtidigt finns utmaningar på arbetsmarknaden och den nationella överenskommelsen God och nära vård som påverkar framtiden inom omsorgsnämndens verksamheter.

För att säkerställa personella och ekonomiska resurser till en god och kvalitativ omsorg inom såväl äldreomsorg som LSS behöver omsorgens verksamheter anpassas efter framtidens utmaningar. Hylte kommun ligger idag över riksgenomsnittet i antal boendeplatser på särskilda boenden. För att möjliggöra förflyttning av resurser behöver antalet boendeplatser minskas. Den nationella överenskommelsen God och nära vård mellan SKR, Sveriges kommuner och regioner, och regeringen innebär bland annat att vården ska komma närmare den enskilda individen. Kortfattat innebär det att omsorgsverksamheterna behöver anpassas för att ta emot fler omsorgstagare i hemmet. Genom att minska antalet boendeplatser möjliggörs förflyttning av resurser för att möta framtidens främsta behov om hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.

- När framtidens omsorg sker i hemmet behöver vi prioritera välfärdsinsatser, personal och ekonomiska resurser inom omsorgsförvaltningens ansvar. Det vi gör nu är att vi ställer om antalet särskilda boendeplatser till riksgenomsnittet. Med de framtida utmaningar vi står inför finns inte resurserna till att bedriva äldreomsorg på tre olika platser i kommunen. Utmaningen är också att även om vi skulle ha 100 miljoner mer i kassan så är det den demografiska utvecklingen och arbetsmarknaden som styr. Det finns inte tillräckligt med personal och vi måste koncentrera resurserna till färre antal boenden och på vård i hemmet. Det är en resa hela Sverige behöver göra, säger omsorgschef Jörgen Lövgren.

Höstro som trygghetsboende

Inför budgetåret 2024 fattade kommunfullmäktige beslut om att ställa om det särskilda boendet Höstro till ett trygghetsboende. Bakom det här beslutet ligger bland annat boendeutredningen som genomfördes under 2023 för att se hur äldre i Hylte kommun vill bo i framtiden. Utredningen visade att äldre i så stor utsträckning som möjligt vill kunna bo kvar i sina hem samt att det finns önskemål om ett trygghetsboende, något som idag saknas i kommunen. Omsorgsnämnden kommer nu att påbörja nedstängningen av Höstro som särskilt boende. Avseende Höstro som trygghetsboende så kommer omsorgsnämnden att påbörja undersökningar för att utreda förutsättningarna.

Boende på Höstro erbjuds plats på Malmagården eller Sjölunda

Med bakgrund i detta kommer boende på Höstro att erbjudas plats på särskilda boendet Malmagården i Hyltebruk eller särskilda boendet Sjölunda i Torup. Dialog med fackliga organisationer har inletts gällande personalen som kommer att erbjudas vakanta tjänster inom omsorgsförvaltningens verksamheter i enlighet med arbetsmarknadens reglemente.

Boende, närstående till boende och personal har informerats om processen framåt.

 

Länkar:

Läs mer om God och nära vård samt utmaningar på arbetsmarknaden

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: