Hylte kommun logotyp

Kungörelse kommunfullmäktige tisdag 12 mars

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, tisdag den 12 mars kl. 18.30.

Ärendelista:

 1. Upprop av ledamöter
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Meddelanden
 5. Information från revisorerna
 6. Extra reservbudget
 7. Ombudgetering investeringar från 2023 till 2024 – Hylte kommun
 8. Tidigareläggning förflyttning av Rydöbruks förskola vårterminen 2024
 9. Revidering av riktlinje för personalföreträdare
 10. Riktlinje – Fordonshantering
 11. Reglementsändring – Ansvar för kulturskolan
 12. Biblioteksplan 2024–2027
 13. Avveckla donationsfonder
 14. Svar på motion – Införande av en kommunal logoped
 15. Svar på motion – Skolskjuts för elever i gränsande kommuner
 16. Svar på interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande gällande seniorträning
 17. Svar på interpellation till omsorgsnämndens ordförande gällande rehabassistenter, höjd maxtaxa och stängda dagcentraler
 18. Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande lucktomter
 19. Inkomna interpellationer
 20. Inkomna motioner
 21. Avsägelser
 22. Fyllnadsval
 23. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Sammanträdet kommer också att webbsändas via hylte.se.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Sundius
Sekreterare

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: