Hylte kommun logotyp

Sammanfattning kommunfullmäktige 12 december - Kulturpriset, Ungdomsledarpriset och Miljöpriset

Bild: Hanna Kjellin, ordförande i kultur- och folkhälsonämnden läser upp motiveringen för pristagaren av årets Kulturpris 2023 i talarstolen i biosalongen på Forum i Hyltebruk.

Årets sista ordinarie kommunfullmäktige inleddes traditionsenligt med prisutdelning.

Kvällens pristagare:

 • Kulturpriset: Bertil Holmén
 • Ungdomsledarpriset: Peter Nilsson och Annevi Nilsson, Drängsereds GoIF
 • Miljöpriset: Secondhand Rödakorset Hyltebruk och Klädcafét i Unnaryd

Tryck här för att läsa mer om pristagarna och motiveringarna.

Efter prisutdelningen avtackades även kommunens revisorer Ove Gustafsson och Stigert Winterquist.

Reglemente för krisledningsnämnden

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar anta revidering av ”Reglemente för krisledningsnämnden”

Reglemente för kommunens krisledningsnämnd ses över varje ny mandatperiod. Vid den aktuella översynen har endast lagnamnet i paragraf 1 uppdaterats då detta ändrats sedan senaste revideringen av reglementet.

Riktlinje för krisberedskap Hylte kommun 2024-2027

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun 2024-2027

Kommuner är enligt lag skyldiga att för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Kommuner är skyldiga att senast den 31 december under den nya mandatperiodens första år ta fram och besluta om ett styrdokument. Styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige och ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.

Revidering - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Hylte kommun - efter återremiss

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras

De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö kompletterar övrig lagstiftning och rör områden som är just lokala, d.v.s. som finns inom detaljplanelagt eller liknande tätbebyggt område. Syftet med förskrifterna är att förhindra att det uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Malin Thydén Kärrman (S) yrkar på återremiss av ärendet för att förtydliga avsnittet under rubriken Eldning.

Ny förbundsordning – Samordningsförbundet

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta ny förbundsordning enligt förslag version 2024-01-01

Samordningsförbundet i Halland har skickat in ett förslag på ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland. Bakgrunden till det nya förslaget är att det har tagits fram en ny mall för hur samordningsförbunden i Sverige kan utforma sina förbundsordningar. Förslaget är framtaget av Nationella rådet, som är ett nationellt samverkansforum mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner.

Val till samordningsförbundet i Halland

Ordinarie: Hanna Kjellin (S)

Ersättare: Solbritt Karlsson (C)

Motioner

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Marie Blomqvist (C) lämnade den 22 februari 2023 in en motion där hon belyser tillgång till omklädningsrum och toaletter på Skärshults badplats. Mot bakgrund av detta föreslås följande:

 1. Att kommunstyrelsen upprättar ett nyttjanderättsavtal med den nuvarande ägaren av omklädningsrummen/toaletterna om fri tillgång för badgäster under sommarmånaderna juni, juli och augusti.
 2. Att kostnaden får tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett.

Kommunledningskontoret konstaterar att nyttjanderätt ingås mellan två parter, där det är fastighetsägaren som upplåter en fastighet eller en del av en fastighet. Ett nyttjanderättsavtal kan inte ingås eller upprättas ensidigt. Därmed kan Hylte kommun inte upprätta ett nyttjanderättsavtal med den nuvarande ägaren avseende omklädningsrummen/toaletterna. Kommunen kan endast verka för att ett sådant avtal ska upprättas.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Stina Isaksson (SD), Maj Brodin (SD), Kerstin Alexén (SD), Lars-Göran Möller (SD), Mats Gustafsson (SD) och Paula Westman (SD) lämnade den 19 januari 2023 in en motion där man belyser att det i dagsläget inte finns någon djurkyrkogård eller minneslund för djur i Hylte kommun. Mot bakgrund av detta föreslås:

 • Att undersöka möjligheten till att upprätta en minneslund/begravningsplats för husdjur i Hylte kommun

Kommunledningskontoret bedömer att upprätta en minneslund/begravningsplats för husdjur i Hylte kommun ryms inom det som kan anses vara frivillig verksamhet. Att upprätta en minneslund/begravningsplats för husdjur skulle kräva administration samt skötsel av Samhällsbyggnadskontoret vilket det idag saknas resurser för.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja motionen.

Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Karl-Yngve Dahlgren (SD), Maj Brodin (SD) och Mats Gustafsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 • Att ge berörda nämnder i uppdrag att se över på vilka sätt som kommunen kan ta hjälp av A-traktorförare i sina verksamheter samt för en ökad trygghet i kommunen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anse första att-satsen besvarad och att avslå andra att-satsen.

Anna Roos (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Att källsortering införs i kommunens alla verksamheter.
 2. Att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden genom skolornas elevråd, vaktmästare och miljösamordnare inhämta önskemål och idéer om hur förskolor och skolor kan rustas för att stimulera elevernas miljömedvetenhet och ansvarstagande om sin och vår gemensamma miljö.

Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga kommunala verksamheter där hushållseller verksamhetsavfall uppstår är skyldiga att sortera avfallet. Därmed är källsortering införd i kommunens alla verksamheter. Det blir i och med det en fråga om praktisk tillämpning vilket Kommunledningskontoret bedömer att första att-satsen inte berör.

Gällande motionens andra att-sats så konstaterar kommunledningskontoret att kommunens förskolor och skolor har ett pågående hållbarhetsarbete utifrån verksamheternas läroplaner. Inom förskolorna arbetar man därtill med ett likvärdigt miljö- och hållbarhetsarbete.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Stina Isaksson (SD) lämnade den 19 juni 2023 i en motion gällande att Hylte ska vara en kommun fri från varg där man föreslår följande:

 • Att verka för att Hylte kommun ska vara en kommun fri från varg.
 • Att Hylte kommun i alla lägen ska verka för att stoppa etableringen av ett vargrevir inom kommunens gränser.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja motionen.

Stina Isaksson (SD) och Mats Gustafsson (SD) lämnade den 16 maj 2023 in en motion angående förslag till ungdomsbrandkår i Hylte där man föreslår följande:

 • Att undersöka möjligheten att starta upp ungdomsbrandkår i Hylte samt vilka kostnader detta medför

Kommunledningskontoret konstaterar att ungdomsbrandkåren är en verksamhet som har haft goda resultat i Laholms kommun. Verksamheten bidrar till en meningsfull fritid för ungdomar samt viktig kunskap om brandsäkerhet och sjukvård. Det är också en verksamhet som bidrar till den framtida kompetensförsörjningen inom området. Den undersökning som behöver göras vid bifall av motionen är inte av omfattande karaktär och det finns anledning att undersöka frågan vidare.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.