Hylte kommun logotyp

Kungörelse kommunfullmäktige tisdag 12 december

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, tisdag den 12 december kl. 18:30.

Ärendelista:

 1. Upprop av ledamöter
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Meddelanden
 5. Information från revisorerna
 6. Beslut om revisionens budget 2024
 7. Revidering av reglemente för krisledningsnämnden
 8. Riktlinje för krisberedskap Hylte kommun 2024 - 2027
 9. Revidering – Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö inom Hylte kommun
 10. Ny förbundsordning – Samordningsförbundet
 11. Val till samordningsförbundet i Halland
 12. Svar på motion – Skärshult
 13. Svar på motion – Minneslund för husdjur
 14. Svar på motion – EPA-ungdomar
 15. Svar på motion – Källsortering i kommunens verksamheter
 16. Svar på motion – Hylte ska vara en kommun fri från varg
 17. Svar på motion – Förslag till ungdomsbrandkår i Hylte
 18. Inkomna interpellationer
 19. Inkomna motioner
 20. Avsägelser
 21. Fyllnadsval
 22. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Vid sammanträdet kommer prisutdelning ske av Hylte kommuns miljöpris, kulturpris samt ungdomsledarpris. Prisutdelningen sker i anslutning till mötets öppnande.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Sammanträdet kommer också att webbsändas via hylte.se.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Sundius
Sekreterare

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.