Hylte kommun logotyp

Kungörelse kommunfullmäktige tisdag 14 november

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, tisdag den 14 november kl. 15:00.

Ärendelista:

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Meddelanden
 5. Information från revisorerna
 6. Beslut om skattesats 2024
 7. Resultat- och ekonomisk plan REP 2024–2027 Hylte kommun
 8. Redovisning av partistöd 2022 och beslut om partistöd 2024
 9. Revidering av riktlinje partistöd
 10. Inkomna interpellationer
 11. Inkomna motioner
 12. Avsägelser
 13. Fyllnadsval
 14. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Sammanträdet kommer också att webbsändas via hylte.se.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Sundius
Sekreterare

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.