Hylte kommun logotyp

Sammanfattning kommunfullmäktige 17 oktober - beslut om framtiden för Rydöbruk skola och förskola

Bild: Kommunfullmäktiges sammanträde i biosalongen på Forum i Hyltebruk den 17 oktober 2023.

Kommunfullmäktige, den 17 oktober, inleds med information från revisorerna. Revisorerna har gjort en bedömning av delårsrapport/tertialrapport 2 (inklusive prognos 3). Samtliga nämnder påvisar underskott vid delåret. Revisorernas bedömning är att Hylte kommun inte uppnår god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas.

Kommunen visar ett negativt resultat för delåret vilket gör att nyckeltalet årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag inte uppnår en accepterad kvalitetsnivå. Detsamma gäller för nämndernas budgetavvikelse. Med utgångspunkt från definitionen av god ekonomisk hushållning och när den finansiella och verksamhetsmässiga kvalitetsuppfyllelsen vägs samman, är bedömningen att Hylte kommun inte uppnår god ekonomisk hushållning under årets första åtta månader.

För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna. Resultatet per augusti 2023 visar att 60 procent av de finansiella nyckeltalen är uppfyllda medan 78 procent av verksamhetens nyckeltal uppfyller eller delvis uppfyller accepterad kvalitetsnivå

Mer information om god ekonomisk hushållning finns på sidan 5 i Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3).

Ekonomisk uppföljning 2023 Hylte kommun - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport/tertialrapport 2 (inklusive prognos 3). Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Delårsrapport/tertialrapport 2 beskriver Hylte kommuns ekonomiska situation vid halvåret. I rapporten finns årets viktiga händelser beskrivna, fördelat på respektive nämnd och kommunstyrelsen. Rapporten omfattar också verksamhetsberättelse, mål/uppdrag, balanskravresultat, finansiell analys, räkenskaper med mera.

Rapporten finns att ta del av i handlingarna för ärendet.

Framtiden för skola och förskola i Rydöbruk

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

 • att anse minoritetsåterremissen vara besvarad.
 • att avveckla Rydöbruk skola och förskola efter vårterminen 2024.
 • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda framtida användningsområde för nuvarande Rydöbruk skola och förskola.

Motförslag från Lisa Mogren (V):

 • att Rydöbruks skola och förskola ska bevaras och renoveras steg för steg under en femårsperiod enligt en plan som kommunstyrelsen får i uppgift att ta fram. Där de mest akuta åtgärderna tas först och mindre akuta åtgärder senare.

Till kommunstyrelsens förslag yrkar Stina Isaksson (SD) följande ändringsförslag:

 • att förskolan i Rydöbruk drivs vidare i oförändrad regi

Till kommunstyrelsens förslag yrkar Stina Isaksson (SD) följande tilläggsförslag:

 • att gymnastikhallen, omklädningsrum och duschar bevaras och rustas upp.
 • att man i samband med beredningen av framtida användningsområden för Rydöbruks skola och förskola tar i beaktande att önskemål finns om en utökad centrumskola även för lågstadieelever

Beslutsprocessen såg ut enligt följande:

 1. Kommunstyrelsens förslag mot Lisa Mogrens (V) motförslag: Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärd med 24 röster för kommunstyrelsens förslag och 14 röster för Lisa Mogrens (V) motförslag. 3 avstod. Reservation för Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.
 2. Kommunfullmäktiges förslag mot Stina Isakssons (SD) ändringsyrkande: Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärd med 25 röster för kommunstyrelsens förslag och 14 röster för Stina Isakssons (SD) ändringsyrkande. 2 avstod. Reservation för Sverigedemokraterna.
 3. Tilläggsyrkande 1 från Stina Isaksson (SD) till kommunstyrelsens beslutade förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Votering begärd med 25 avslag, 14 bifall och 2 avstår.
 4. Tilläggsyrkande 2 från Stina Isaksson (SD) till kommunstyrelsens beslutade förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Votering begärd med 25 avslag, 14 bifall och 2 avstår.

Tidigare nyheter och sammanfattning med anledning av ärendet om skola och förskola i Rydöbruk:

Återredovisning av motioner kommunfullmäktige - hösten 2023

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av ej färdigbehandlade motioner

Återredovisning av uppdrag kommunfullmäktige - hösten 2023

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är slutberedda redovisas två gånger om året.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta del av återredovisningen av kommunfullmäktigeuppdrag.

Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Riksdagen beslutade 21 juni 2022 att namnändra särskolan. Grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola. Namnändringarna gäller från 2 juli 2023.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta revidera barn- och ungdomsnämndens reglemente enligt framlagt förslag gällande anpassad grundskola

Motioner

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Torbjörn Alexandersson (KD) lämnade den 8 mars 2023 i en motion där han belyser vikten av övervakningskameror på våra skolor för att minska skadegörelse. Mot bakgrund av detta föreslås:

 • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att installera övervakningskameror på samtliga skolor i Hylte kommun. Detta för att skydda kommunens skolbyggnader under kvällar, nätter och helger.

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsen 22 augusti 2023, § 135, för att kompletteras med Framtid Hyltes budget för 2022 samt kommunfullmäktiges beslut om budget för 2022.

Åtgärden finns med i Framtid Hyltes budget för 2022, vilken beslutades om på kommunfullmäktige 2021-11-11 § 158.

Fyllnadsval

Kommunstyrelsen:

 • Ny ordinarie ledamot för Vänsterpartier blir Petter Eriksson (V).
 • Ny ersättare blir för Vänsterpartiet blir Svetlana Svensson (V).
 • Ny ersättare för Moderaterna blir Tobias Tillkvist (M).

Barn- och ungdomsnämnden:

 • Ny ersättare för Vänsterpartiet blir Svetlana Svensson (V).

Stämombud Coompanion:

 • Nytt stämombud för Centerpartiet blir Solbritt Karlsson (C).

Styrgrupp gymnasiesamverkan i Halland:

 • Ny ersättare för Centerpartiet blir Solbritt Karlsson (C).

Omsorgsnämnden:

 • Ny ersättare för Sverigedemokraterna blir Paula Westman (SD).

Valberedningen:

 • Ny ersättare för Krisdemokraterna blir Björn-Olov Hempel (KD).
Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.