Hylte kommun logotyp

Kungörelse kommunfullmäktige tisdag 17 oktober

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, tisdag den 17 oktober kl. 18.30.

Ärendelista:

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Meddelanden
 5. Information från revisorerna
 6. Ekonomisk uppföljning 2023 Hylte kommun – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)
 7. Framtiden för skola och förskola i Rydöbruk
 8. Återredovisning av motioner kommunfullmäktige - hösten 2023
 9. Återredovisning av uppdrag kommunfullmäktige - hösten 2023
 10. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
 11. Svar på motion – Övervakningskameror i våra skolor.
 12. Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum 2024.
 13. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2024
 14. Inkomna interpellationer
 15. Inkomna motioner
 16. Avsägelser
 17. Fyllnadsval
 18. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Sammanträdet kommer också att webbsändas via hylte.se.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Sundius
Sekreterare

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.