Hylte kommun logotyp

Beslut angående rehabassistenter

Igår, den 28 september, har omsorgsnämnden beslutat att den organisation som rehabiliteringsassistenterna ingår i ska upphöra. Ärendet har hanterats på tidigare omsorgsnämnd där det återremitterades då nämnden önskade mer information om hur rehabiliteringsassistenternas nuvarande arbetsuppgifter kommer omhändertas i omsorgsorganisationen efter omorganiseringen. Omsorgsförvaltningen har hanterat återremissen.

Bild: Victoria Strand, ordförande i omsorgsnämnden, tillade under torsdagens sammanträde ett tilläggsyrkande i ärendet om rehabassistenter.

Victoria Strand (S), ordförande i omsorgsnämnden, la under torsdagens sammanträde ett tilläggsyrkande i ärendet om rehabassistenter.

Tilläggsyrkande om en central aktivitetssamordnare

Under sammanträdet tillade nämndsordförande Victoria Strand (S) ett tilläggsyrkande om att det ska tillsättas en central aktivitetssamordnare som har hand om planering inom äldreomsorgen, särskilda boenden och mötesplatser samt vara ett stöd i verksamheternas olika aktiviteter. Omsorgsnämnden beslutade i enlighet med yrkandet.

Bakgrund till beslutet

Framtidens vård och omsorg står inför stora utmaningar. Nationellt sett förväntas andelen äldre i befolkningen att öka och det finns en brist på utbildad omsorgspersonal. Införandet av reformen God och nära vård har påbörjats vilket inom hälso- och sjukvård innebär ett stort omställningsarbete. Vård och omsorg kommer i allt större omfattning ske i det egna hemmet. För att möta dessa utmaningar krävs det att omsorgsförvaltningen genomför en omfördelning av resurser inom verksamheten; för att säkerställa patient- och rättssäkerheten inom de lagrum omsorgsnämndens verksamheter omfattas av och se till att rätt kompetens finns vid rätt plats i rätt tid.

Lagstadgad verksamhet

Rehabiliteringsassistenternas nuvarande uppdrag kommer att inordnas det samlade ansvaret inom äldreomsorg. Redan idag genomförs merparten av beslutade lagstadgade insatser om aktiviteter för den enskilda individen inom ordinarie verksamhet. Rehabiliteringsassistenterna kommer att ingå i den ordinarie bemanningen i organisationen där deras kompetens kommer tillvaratas.

Icke lagstadgad verksamhet

Det finns en plan att i ett närmare samarbete med civilsamhället utveckla plattformen för aktiviteter som förebygger ohälsa, ofrivillig ensamhet och fånga meningsfullhet i vardagen för våra äldre i Hylte kommun. Ett sådant arbete pågår redan inom uppdraget för frivilligverksamheten på Guldkanten. Under hösten genomför frivilligverksamheten ett stort arbete riktat mot ofrivillig ensamhet. Läs gärna mer om arbetet här: hylte.se/guldkanten.

Genom ett närmare samarbete med civilsamhället och inom omsorgsförvaltningen säkerställer den här omfördelningen av resurser att Hylte kommun uppfyller lagen om patient- och rättssäkerhet samt erbjuder aktiviteter för våra äldre utanför den lagstadgade verksamheten.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.