Hylte kommun logotyp

Signering av ny överenskommelse mellan Hylte kommun och Polismyndigheten

Bild: Kommunchef Emma Gröndahl, lokalpolisområdeschef Ulrica Strömkvist och kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist skriver på en ny samverkansöverenskommelse för gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

Hylte kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Hylte/Falkenberg, har signerat en ny samverkansöverenskommelse för det gemensamma arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Bakgrunden till den nya överenskommelsen ligger dels i att trygghet är ett av de prioriterande områden som Hylte kommun har satt som mål att arbeta med i ett vidare perspektiv, och dels för den nya lagstiftningen som trädde i kraft i juli i år vilken säger att Sveriges kommuner ska ansvara för samordningen av brottsförebyggande arbete.

- Vi har alltid haft en bra dialog med Polisen, men med inspiration från Falkenberg känner vi att vi hittat ett sätt där vi gemensamt kan jobba mer strategiskt med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, säger kommunchef Emma Gröndahl.

I överenskommelsen tydliggörs hur det gemensamma arbetet strategiskt ska fungera. Hylte kommun och Polisen ska arbeta utifrån en gemensam lägesbild som tas fram av en strategisk grupp. Gruppen består av representanter från Polisen och kommunens verksamheter. Därefter sätter en styrgrupp agendan utifrån den gemensamma lägesbilden. Kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete, har godkänt överenskommelsen. Pontus Remdahl är kommunpolis och har varit delaktig i arbetet med utformningen.

- Nu är det tydligt utdelat att vi ska ha en styrgrupp som sätter agendan både utifrån den medellånga men också den långa lägesbilden som vi har. Här tittar vi på vilka utmaningar vi har i samhället i allt ifrån socioekonomiska faktorer, social utsatthet, skolanärvaro till hur kriminaliteten ser ut idag och hur vi förväntar oss att det kommer utvecklas, berättar Pontus.

Nytt folkhälso- och trygghetsråd

Till styrgruppen har ett rådgivande organ bildats, folkhälso- och trygghetsrådet. Rådet består av representanter från kommunens samtliga nämnder inklusive Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, kommunstyrelsen, föreningar, Polisen, Region Halland, näringslivet och kommunens trygghetssamordnare.

Ökad trygghet för Hylteborna

Polisen och Hylte kommuns verksamheter möter i sina roller brottslighet och otrygghet utifrån olika perspektiv. Att arbeta i grupper där olika synsätt möts ger upphov till ett värdefullt informationsutbyte. Lokalpolisområdeschef för Hylte/Falkenberg Ulrica Strömkvist berättar att de i många fall har råkat ut för att poliser och kommunens verksamheter ser ett problem utifrån två helt olika synsätt. Att kunna mötas i detta ger resultat i form av åtgärder som är bättre anpassade efter både problematik och behov.

- Målet med överenskommelsen är att öka tryggheten för invånarna i Hylte kommun och arbeta på ett strukturerat sätt. Polisen med sina befogenheter och kommunen med sina mjukare värden. Och tack vare strukturen fånga upp det som pratas om runt om i samhället och på så sätt även skapa ett värdefullt informationsutbyte, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.