Hylte kommun logotyp

Kungörelse kommunfullmäktige tisdag 12 september

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, tisdag den 12 september kl. 18.30.

Ärendelista:

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Meddelanden
 5. Information från revisorerna
 6. Val av nämndemän mandatperioden 2023–2026
 7. Val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank
 8. Val av sockenombud - Vallerstad gård
 9. Begäran om investeringsmedel samhällsbyggnadsnämnden – Effektivisering av gatubelysningsnätet
 10. Översyn valdistrikt inför val till Europaparlamentet
 11. Revidering av valnämndens reglemente
 12. Revidering av riktlinjer för klimatkompensationsfonden
 13. Svar på motion – Simkunnighet ger badsäkerhet
 14. Svar på motion – Fler papperskorgar runt Örnaskolan/Kråkberget
 15. Svar på motion – Syskonförtur
 16. Svar på motion – Motorgård för ungdomar
 17. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande sporthall Staffansbo
 18. Inkomna interpellationer
 19. Inkomna motioner
 20. Avsägelser
 21. Fyllnadsval
 22. Anmälan av ny gruppledare Kristdemokraterna
 23. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Sammanträdet kommer också att webbsändas via hylte.se.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Sundius
Sekreterare

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.