Hylte kommun logotyp

Så upplever företagen brottslighet

Under april genomförde Hylte kommun i samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen en trygghetsundersökning bland företagen i kommunen. Nu har Tryggare Sverige sammanställt resultatet för de kommuner i Halland som deltog: Hylte, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

I Hylte var det 330 företag som fick enkäten, varav 29 besvarade den. Det innebär en svarsfrekvens på 9 procent. På grund av den låga svarsfrekvensen är det inte möjligt att dra för stora slutsatser av resultatet, men de svar som har inkommit bidrar till att belysa utmaningarna med brottslighet och blir ett värdefullt underlag för fortsatt dialog med företagen. Stort tack till de företag som svarade på enkäten.

I det fortsatta arbetet kommer Hylte kommun och polisen att träffa de branscher som visat störst oro och utsatthet. Målet är att få en fördjupad bild av läget och behov av åtgärder. Detta arbete fortsätter under hösten. Undersökningens resultat kommer även att vara på agendan när Folkhälso- och trygghetsrådet, FTR, sammanträder i september.

- Hylte kommun har sedan tidigare ett nära samarbete med polisen i frågor som rör trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Just nu håller vi på att arbeta fram en ny samverkansöverenskommelse mellan Hylte kommun och polisen som kommer att stärka och effektivisera samarbetet ytterligare. Bland annat med en gemensam lägesbild och åtgärdsplan, säger näringslivsansvarig Camilla Johansson.

Sammanfattning av resultat

Här är en sammanfattning av svaren på några av frågorna i enkäten.

Oro för brott mot företaget

Undersökningen visar att 79 procent av de 29 företag som besvarat enkäten har under det senaste året i någon utsträckning, det vill säga mycket ofta, ganska ofta eller sällan, oroat sig för att bli utsatt för brott med anledning av den verksamhet som företaget bedriver. Oron att utsättas för bedrägerier är störst, följt av inbrott, stölder och snatterier samt skadegörelse.

Utsatthet för brott mot företag

Andelen som uppger att de under det senaste året utsatts för brott med anledning av den verksamhet som bedrivs är 52 procent. Bedrägerier har drabbat företagen i störst utsträckning, följt av stölder och snatterier, skadegörelse och inbrott.

Anmälningsbenägenhet

De företag som har blivit utsatta för brott har också fått frågor kring anmälningsbenägenhet. En majoritet, 53 procent, uppger att inga brott har polisanmälts. Resultatet är liknande i övriga kommuner. De vanligaste anledningarna som uppges är att företagen upplever att en polisanmälan sällan leder till någon åtgärd eller att händelsen inte bedömdes vara tillräckligt allvarlig.

- Det är viktigt att företagen fortsätter att anmäla brott för att vi ska få veta vilka brottsproblem som förekommer och därför kunna rikta våra resurser, uppmanar kommunpolis Pontus Remdahl.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.