Hylte kommun logotyp

Sammanfattning av kommunfullmäktige 13 juni 2023 – ärendet om framtiden för Rydöbruks förskola och skola återremitterat

Under kvällens sammanträde togs beslut gällande framtiden för Rydöbruks förskola och skola. Ärendet beslutade att återremitteras och kommer att hanteras på ett kommande kommunfullmäktige. Vidare hanterades ärenden om riktlinjer för krisstöd vid allvarliga händelser i Hylte kommun och riktlinjer för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun samt policy om mutor och jäv.

Kommunfullmäktige inleddes med ekonomisk uppföljning 2023 - Tertialrapport 1 (inklusive prognos 2). Prognosen för 2023 visar ett underskott på 20,3 miljoner vilket motsvarar 2,7 procent av budgeten. Kommunstyrelsen har därmed föreslagit följande:

  • Att uppmana till att nämnderna ska arbeta målinriktat för att nå en budget i balans enligt gällande ekonomistyrningsregler
  • Att kommunfullmäktige kan använda resultatutjämningsreserven i samband med årsbokslut 2023 vid ett eventuellt ekonomiskt underskott
  • Ge kommunstyrelsen rätt att till att utöka kommunens lån till Kommuninvest under 2023 med totalt 30 miljoner kronor för att finansiera investeringar i Torups skola och energieffektiviserande åtgärder
  • Utifrån kommunstyrelsens tillsynsplikt ska kommunstyrelsen delges åtgärdsplanerna från de nämnder som har ett underskott överstigande 1 procent (enligt ekonomistyrningsreglerna) och fortlöpande följa dessa

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Återremittering av ärenden framtiden för förskolan och skolan i Rydöbruk

Kommunstyrelsen har föreslagit att förskolan och skolan i Rydöbruk ska läggas ner. Under kommunfullmäktige lades det fram ytterligare förslag om återremittering. Efter votering stod det klart att ärendet återremitteras. Inget beslut gällande framtiden för förskolan och skolan är därmed taget. Ärendet kommer att behandlas igen och tas upp på ett kommande kommunfullmäktige.

Beslut i tillämpning, riktlinjer och revidering

Det har tagits fram förslag på rutin för tillämning av Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget.

Inom Hylte kommun finns en organisation för krisstöd. Vid allvarliga händelser kan gruppen för krisstöd aktiveras, tidigare kallat POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande) men bytte under 2022 namn till Krisstöd. Senaste riktlinjer för arbetet i POSOM antogs 2011 och är i behov av revidering. Kommunfullmäktige beslutar att anta nya riktlinjer för krisstöd vid allvarliga händelser i Hylte kommun.

Kommunstyrelsen har förslaget att kommunfullmäktige antar ny riktlinje för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun. Det övergripande målet för riktlinjen är att skapa en struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns möjligheter att vara delaktiga i frågor som berör dem. Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya riktlinjen.

Personalenheten har identifierat en felaktig skrivning i arbetsmiljöpolicyn för Hylte kommun. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmiljöpolicyn ska revideras enligt förslag till revidering.

En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Syftet med policyn är att visa på riskerna med att ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag samt att vara en vägledning då en jävssituation kan uppstå. Kommunfullmäktige beslutar att införa policy för mutor och jäv.

Namnbyte från kontor till förvaltning

Hylte kommun har idag fem kontor kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret, omsorgskontoret, kultur- och folkhälsokontoret samt barn- och ungdomskontoret. Förvaltning är ett vedertaget begrepp och kommunledningskontoret föreslår därför att även Hylte kommun använder detta begrepp framöver och att namnbytet ska vara verkställt senast 1 januari 2024.

  • Kommunledningskontoret byter namn till Kommunledningsförvaltningen
  • Samhällsbyggnadskontoret byter namn till Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Omsorgskontoret byter namn till Omsorgsförvaltningen
  • Kultur- och folkhälsokontoret byter namn till Kultur- och folkhälsoförvaltningen
  • Barn- och ungdomskontoret byter namn till Barn- och ungdomsförvaltningen

Kommunfullmäktige beslutar att namnbytet ska genomföras.

Svar på motioner

Svar på motion angående en kommungemensam satsning för att förebygga mobbing. Enligt skollag ska huvudman se till att verksamheter upprättar en plan mot kränkande behandling och diskriminering samt utreder och vidtar åtgärder när kränkning eller diskriminering har skett. Med den bakgrunden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

I motion gällande renhållningstaxor föreslogs att avfallshanteringen skulle ses över för att ge kunder fler valmöjligheter och underlätta ekonomiskt för pensionärer och ensamhushåll. Samhällsbyggnadsnämnden har svarat att det mot bakgrund av likställighetsprincipen som återfinns i 2 kap 3 § kommunallagen inte är möjligt att behandla sina medlemmar olika. När det gäller fördelning av avgifter ska lika avgift utgå för lika prestation och principen medger inte heller inkomstfördelande verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.