Hylte kommun logotyp

Fördelning av resurser inom vård och omsorg

Andelen äldre ökar i Sveriges alla län. I Hylte kommun väntas andelen invånare över 80 år öka med 50% fram till år 2030. Två utredningar som omsorgskontoret har genomfört visar att Hylte kommun ligger över riksgenomsnittet av antalet boendeplatser på särskilt boende och att äldre vill bo kvar hemma i allt större utsträckning. Den här utvecklingen i samband med den nya vårdreformen God och nära vård påverkar omsorgsnämndens verksamheter.

Nämnden beslutade under sammanträdet den 25 maj att ge omsorgskontoret i uppgift att ta fram en nulägesbild över antal platser på respektive boende, utreda förutsättningar och vilka förändringar som behöver genomföras samt vilka risker och möjligheter förändringarna innebär avseende kvalitet och utveckling. Beslut om vilka förändringar som behöver genomföras tas under omsorgsnämndens sammanträde den 22 juni.

God och nära vård

2019 skrevs en årlig nationell överenskommelse mellan SKR, Sveriges kommuner och regioner, och regeringen om att vidareutveckla den nära vården. Nära vård behöver inte innebära geografiskt närområde utan handlar om ett personcentrerat arbetssätt. Arbetet med God och nära vård pågår såväl inom regionen som inom respektive kommun. I Halland har kommunerna tagit fram en gemensam målbild ”Omtanke Halland” som definierar fyra framgångsfaktorer: hälsofrämjande, gemensam, enkel och trygg.

En del i arbetet med God och nära vård innebär att vård och omsorg i hemmet blir allt viktigare. Under 2022 genomfördes en boendeutredning där invånare i Hylte kommun fick svara på hur de vill bo när de blir äldre. Resultatet visar att en stark majoritet av de svarande vill ha möjlighet att bo kvar hemma.

Utmaningar på arbetsmarknaden

I takt med att behovet av mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ökar har arbetsmarknaden också förändrats. Hylte kommun är inte unikt när det kommer till utmaningar i nyrekrytering av vård- och omsorgspersonal. Många kommuner runt om i Sverige upplever liknande utmaningar. För att möta delar av dessa utmaningar finns ett samarbete mellan omsorgskontoret och Kompetenscentrum där personal kan studera och arbeta samtidigt.

Protokoll för omsorgsnämnden den 25 maj Länk till annan webbplats. (Publiceras inom två veckor efter nämndens sammanträde)

SKR (Sveriges kommuner och regioner) - God och nära vård Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.