Hylte kommun logotyp

Årsredovisining 2022 antagen

År 2022 var ett år med stora utmaningar – pandemi, stigande inflation, höjda räntor och historiskt höga elpriser. Läget i omvärlden påverkar såväl medborgare som företag och kommun med stigande kostnader för drivmedel, el och livsmedel. Trots det visar Hylte kommun på ett starkt ekonomiskt resultat där kommunen går plus 21,1 miljoner. Under tisdagens sammanträde satte kommunfullmäktige punkt för räkenskapsåret 2022 och godkände årsredovisningen.

God skatteutveckling och högre statsbidrag

Anledningen till det goda resultatet beror till stor del på god skatteutveckling och att kommunen mottagit högre statsbidrag än väntat. Samtidigt syns de ökande kostnaderna till följd av omvärldsläget i nämnderna som visar ett gemensamt underskott på minus 11,4 miljoner.

Infrastruktursatsning i Kinnared

I tidigare sammanträde, den 1 september 2022, beslutade kommunfullmäktige att medfinansiera en stor infrastruktursatsning i Kinnared. Satsningen gäller omdragning av den väg som går genom Deromes industriområde. Vägen som den ser ut idag försvårar för företag att utvecklas och är inte tillfredställande gällande trafiksäkerheten. Istället ska vägen dras om till att gå utanför industriområdet. Ombyggnationen innebär en satsning på näringslivet och skapar möjlighet till nya arbetstillfällen.

Hylte kommun har i samarbete med Trafikverket tagit fram en satsning om 50 miljoner kronor, där Hylte kommun och Region Halland finansierar med 25 miljoner kronor var. Även Trafikverket och Derome Timber medfinansierar. Trafikverket ansvarar för projektet. I och med kommunens goda ekonomiska resultat kan Hylte kommuns finansiering i satsningen läggas på 2022 års budget.

Minskad arbetslöshet

Hylte kommun nådde under 2022 en historiskt låg arbetslöshet. Under året minskade arbetslösheten med 1,1 procent vilket gör att dagens procent landar på 8,3. Inom befolkningsutvecklingen har det skett en negativ utveckling. Under föregående år minskade kommunens befolkning med 155 invånare och vid övergången till 2023 hade kommunen totalt 10 464 invånare.

Satsningar på IT-miljö, LED och skolrenovering

I samband med omvärldsläget har det skett en ökning av attacker mot IT-system i världen. För att förstärka Hylte kommuns skydd mot sådana attacker har 7,4 miljoner kronor investerats för att stärka och utveckla kommunens IT-system. Utöver dessa 7,4 miljoner har ytterligare 4 miljoner kronor investerats för att utveckla digitaliseringen inom skolorna.

Ett långsiktigt projekt med att byta ut föråldrad gatubelysning i kommunen till LED pågår. Totalt har över 1000 lampor och armaturer bytts ut vilket ger en minskad energiförbrukning på upp till 80% per lampa.

Läs mer om satsningar på gatubelysningen här.Länk till annan webbplats.

Unden 2022 påbörjades renoveringen av Torups skola. Renoveringen finansieras helt med egna medel till följd av starka ekonomiska resultat de senaste åren. Arbetet har i skrivande stund kommit ungefär halvvägs och den totala budgeten för projektet ligger på ca 60 miljoner kronor.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.