Hylte kommun logotyp

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2 maj 2023

Tisdagens sammanträde, den 2 maj, inleddes med en frågestund där allmänheten gavs möjlighet att ställa frågor med koppling till årsredovisningen för 2022. Därefter gick kommunfullmäktige vidare till att besluta gällande ansvarsfrihet för styrelser och nämnder i Hylte kommun, Stiftelsen Hyltebostäder samt Samordningsförbundet i Halland. Kommunfullmäktige beslutade att samtliga beviljas ansvarsfrihet.

Gällande revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser – kulturberedning och revidering bidragsnormer för föreningsbidrag beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag att anta dessa reglementen.

Vidare hanterades ärende om policy om mutor och jäv i Hylte kommun. Kommunfullmäktige beslutade att ärendet ska återremitteras och beslut gällande policyn kommer att tas på ett senare kommunfullmäktige.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, ska uppdrag från kommunfullmäktige som inte är slutberedda redovisas två gånger om året. Kommunfullmäktige beslutade att ha tagit del av återredovisning av uppdrag respektive motioner.

Motioner

Kommunstyrelsen förslår för kommunfullmäktige att motion gällande ett hållbart Hylte ska avslås. Motionen innebär att en konsekvensanalys utifrån ett hållbarhetsperspektiv ska genomföras i samband med större investeringar. Kommunledningskontoret har efter att ha testat framtagen konsekvensanalysmall under två pilotprojekt bedömt att konsekvensanalysen vore resurskrävande på ett sådant sätt att det inte alltid väger upp nyttan. I en handläggares uppdrag ingår att belysa de perspektiv som är relevanta för ärendet. En tvingande analys skulle kunna försvåra det arbetet. Efter votering beslutade kommunfullmäktige att i enlighet med kommunstyrelsens förslag avslå motionen.

Gällande motion etablera en hundrastplats beslutade kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Det finns idag ingen kommunägd mark där det är möjligt att bygga en hundrastplats. I detaljplanen för Parkstaden, som antogs av kommunfullmäktige den 1 september, kommer det att finnas möjlighet att bygga en hundrastplats.

Motion angående träbyggnadsstrategi beslutades efter votering att återremitteras. Motionen föreslår att en träbyggnadsstrategi för ökat byggande i trä tas fram för kommunens verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att ge förslag på svar till motionen, men eftersom samhällsbyggnadsnämnden inte ansvarar för byggnation till kommunens verksamheter kunde nämnden inte ge förslag på beslut.

För beslut till motion om att införa klassmorfar/mormor systemet på kommunens skolor föreslår kommunstyrelsen att berörd nämnd ska få i uppdrag att se över möjligheterna för att införa systemet. Kommunstyrelsen föreslår däremot att avslå andra satsen om att införa klassmorfar/mormor som pilot på någon skola då barn- och ungdomskontoret vill se att ärendet utreds innan systemet testas ute på skolorna. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna på kommunens skolor föreslås kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Efter votering beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.

Motion om Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet gäller att alla som deltagit inom daglig verksamhet i Hylte kommun ska erbjudas en minnesgåva på samma villkor som kommunens anställda, samt att alla som deltar i daglig verksamhet ska bli erbjudna fikaförmåner på samma sätt som andra inom kommunala verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Motion angående ställplatser för husbilar i samverkan med föreningslivet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår. Kommunledningskontoret har i samverkan med föreningsansvarig på kultur- och folkhälsokontoret gjort bedömningen att det finns en rad svårigheter i att ingå ett sådant samverkansavtal med enskilda aktörer, och att verksamheten skulle kunna innebära negativa konsekvenser för liknande redan etablerade verksamheter i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Motion om att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid tillfällig nedstängning föreslås kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller att dagcentralers kunder har möjlighet att köpa mat från restauranger på orten eller via biståndsbeslut från omsorgsnämnden erhålla matleverans i hemmet. Vid en nedstängning behöver fokus ligga på att leverera mat till förskolor, skolor, särskilda boenden samt personer som har biståndsbeslut om matleverans i hemmet. Efter votering beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.

Motion om byggnation i trä Parkstaden föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår. Förslaget i motionen lyder att det i detaljplanen för Parkstaden skrivs in att byggnation i trä eftersträvas. Då kommunfullmäktige i tidigare sammanträde redan antagit detaljplanen anser samhällsbyggnadsnämnden inte relevant. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.