Hylte kommun logotyp

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Under våren inleder Hylte kommun ett mer omfattande arbete av trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Från och med den 1 juli 2023 träder en ny lag i kraft som säger att Sveriges kommuner ska ta ansvar för samordningen av brottsförebyggande arbete. Det innebär bland annat att kommuner ska kartlägga brottsligheten och dess konsekvenser i området.

Hylte kommun har sedan tidigare en samverkansöverenskommelse med polisen. Överenskommelsen säkrar att det gemensamma arbetet tilldelas rätt resurser och att det följs upp. Under året kommer Hylte kommun och polisen att skriva en ny överenskommelse för att förstärka samarbetet. Överenskommelsen tydliggör vilka insatser Hylte kommun och polisen behöver arbeta med för att skapa ett effektivare arbete i trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor. Överenskommelsen innebär också en gemensam lägesbild och åtgärdsplan tas fram.

Ett nytt rådgivande råd som är direkt kopplat till kommunstyrelsen har bildats. Det nya folkhälso- och trygghetsrådet har som syfte att vara ett stöd för nämnder och kommunstyrelse i beslutsfattande inom ramen för brottsförebyggande åtgärder. Rådet består av representanter från kommunens samtliga nämnder inklusive Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, kommunstyrelsen, föreningar, polis, Region Halland, näringslivet och kommunens trygghetssamordnare. Rådet sammanträder för första gången nu i maj.

Kartläggning av brottslighet inom näringslivet

Under april genomför Hylte kommun i samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen en trygghetsundersökning bland företagen i kommunen. Syftet med undersökningen är att belysa utmaningarna med brottslighet och otrygghet i näringslivet. Resultatet kommer att ligga till grund för planering och samordning av lämpliga insatser. Resultatet presenteras senare under våren.

Läs mer om trygghetsundersökningen här.

Ungdomar möter blåljuspersonal

MBU, människan bakom uniformen, är ett koncept där blåljuspersonal och ungdomar i åldern 15 till 20 år möts. Syftet är att ge ungdomar en möjlighet att lära känna människorna bakom uniformerna och samtidigt testa på praktiska arbetsmoment under ledning och tillsammans med personalen i de olika verksamheterna. Med på träffarna är polis, räddningstjänst, ambulans och socialtjänst. MBU genomförs nu under våren.

- Det är ett fantastiskt sätt att bygga broar mellan vuxna och ungdomar och mellan ungdomar med olika bakgrund, berättar Emmy Emanuelsson på Hylte kommun som har arbetat med MBU under våren.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.